En mann i 60-årene fra Risør er frifunnet for ulovlig hummerfangst og oppbevaring i samleteine.

Mannen fikk forelegg på 8000 kroner av politimesteren i Agder for å ha fanget og oppbevart i samleteine en hummer på 24,3 centimeter.

Ville ha 8000 i bot

Mannen hadde fire hummere i samleteinen ved Risør, en lørdag oktober i fjor. Den ene av de fire ble målt av Kystvakten til syv millimeter for kort i forhold til kravet på 25 centimeter. Men siden hummeren var skadd i front la Kystvakten til grunn at hummeren var på 24,5 centimeter.

Mannen godtok ikke forelegget på 8000 kroner og dermed havnet saken i Agder tingrett. Dom ble avsagt 11. januar og mannen ble frifunnet.

Hummer på rygg

Fiskeren møtte i tingretten og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

Tingretten skriver at det er uomtvistet at mannen oppbevarte de fire hummerne i samleteine. Fiskeren hadde merket teinen korrekt. Kystvakten kontrollerte teinen og fant at den ene hummeren var ulovlig fordi den var for kort.

Men Kystvakten målte hummeren liggende på rygg. Den tiltalte mannen forklarte i retten at han målte hummeren liggende på magen, og at han utførte målingen slik Fiskeridirektoratets video viser at man skal måle en hummer.

Fornuftig tvil

Retten legger til grunn at tiltalte har målt hummeren slik Fiskeridirektoratets video viser, men at han ikke har brettet ut halen og at målingen derfor viser noe mer enn ved målingen til Kystvakten.

Det loven angir ifølge dommen, er at målingen skal skje fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. I retten ble det fremvist to hummere som ble målt både med metoden fra Kystvakten og Fiskeridirektoratet.

Retten legger til grunn, at all fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, og konkluderte med at hummerfiskeren ikke hadde opptrådt uaktsomt og frifant mannen.