Sammen med NTNU og en rekke europeiske forskningsinstitusjoner vil SINTEF på klimatoppmøtet i Glasgow vise hvordan Nordsjøen kan bli en plattform for utvikling av fremtidens klimateknologier. Det melder Sintef i en pressemelding.

Sintef peker på at et fremtidig Nordsjø-nettverk kan omfatte havvindparker og flere kabel/rørledningsforbindelser mellom land.

Knutepunkt for grønne næringer

«Det kan også inkludere tidligere offshoreinstallasjoner som kan gjenbrukes til energiknutepunkter. Disse kan forsyne skip med hydrogen og legge til rette for CO2-lagring. Dette vil kunne hjelpetransport- og tungindustriover på den utfordrende veien mot avkarbonisering», heter det i meldingen.

Professor Asgeir Tomasgard, leder for NTNU Energy Transition Initiative, sier Nordsjøen kan bli et knutepunkt for grønne næringer som er et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene og samtidig gi Europa ren energi.

Tre anbefalinger

SINTEF og NTNU er på FNs klimakonferanse COP26 med tre anbefalinger om hvordan Nordsjøen kan drive den grønne omstillingen.

I anbefalingene vises det til at en må skalere opp teknologiene knyttet til karbonlagring og havvindproduksjon bærekraftig, effektivt og raskt. Videre vises det til at Nordsjø-landene må samarbeide om forsknings-, infrastruktur-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Til slutt påpekes det at en samtidig som en utvikler klimavennlige løsninger, ikke påvirker naturen negativt, og at en samtidig sikrer biologisk mangfold.

Springbrett

Anbefalingene er basert på dokumentet «Nordsjøen som springbrett for grønn omstilling», skrevet av ledende forskere fra fire av Norges Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) hvor SINTEF og NTNU er vertskap. Dokumentet er signert av Ruhr Universität Bochum, British Geological Survey, University of Strathclyde, TNO, Universitetet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet, Universitetet i Zurich og Fraunhofer.