Borgarting lagmannsrett gir den norske stat medhold i at Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde gir Norge tillatelse til å straffe ulovlig krabbefiske. Det melder Rett24.

Rederiet Sia North Star Ltd ble i den såkalte snøkrabbesaken dømt for ulovlig fangsting av krabber. Rederiet mener den norske rettsanvendelsen er i strid med likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten, og gikk derfor til sivil sak mot Fiskeridepartementet.

Saken har vært oppe i den norske rettssystemet tidligere. Da dreide problemstillingen seg om traktatens likestillingsprinsipp. Denne gangen tar domstolen for seg traktatens geografiske rekkevidde også, skriver NTB.

Når saken etter alt å dømme havner på Høyesteretts bord, er det ikke usannsynlig at det blir i form av en plenumssak, skriver Rett24.

– Muligheten for at dette ville måtte ankes hele veien til Høyesterett har vært der hele veien, sier rederiets prosessfullmektig, Hallvard Østgård, til Rett24.