Enova
  • Enova SF er et statsforetak, etablert i 2001, som inntil første halvår 2018 eies av Olje- og energidepartementet, deretter av Klima- og miljødepartementet.
  • Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet.
  • Enova opererer med frister innenfor støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien flere ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. oktober og siste frist i 2021 er 1. desember.

Det statlige foretaket Enova støtter 28 nye industriprosjekt med til sammen 31 millioner kroner. Støtten går til ulike prosjekter som fordeler seg mellom spillvarme, utfasing av fossil varme og hybride løsninger med dieselaggregat og batteriløsninger til fôrflåter i oppdrettsnæringen.

– Innen 2050 skal norsk industri langt på vei være utslippsfri. Derfor må vi klare å skifte ut fossile brensler med fornybare samtidig som vi blir mer energieffektive, uttaler markedssjef i Enova, Oskar Gärdeman, i en pressemelding mandag.

Støtten gis gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien. Hensikten med programmet er å bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Av meldingen går det fram at Enova bare gjennom de 12 siste månedene har støttet nærmere 200 prosjekter med 160 millioner kroner. Total skal disse prosjektene redusere årlig klimagassutslipp med cirka 37 000 tonn hvert år.

Neste søkerunde har søknadsfrist 1. oktober i år. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder på flere frister, men Enova varsler i meldingen at desember blir siste runde for rene batteripakker på fôrflåter.

-Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom det vi kaller varige markedsendringer. Gjennom flere runder det siste året har vi støttet prosjekter der selskap har satt inn batteripakker for hybride løsninger (med dieselaggregat og batteri) på sine fôrflåter. Totalt mer enn 100 prosjekter. Vi har dermed bidratt til å sette i gang dette markedet til å velge grønne løsninger. I desember blir derfor siste mulighet for støtte til rene batteripakker om bord i fôrflåten. For 2022 velger vi å fokusere på et tilbud som krever at batteriløsninger etableres sammen med nyetablering av strøm fra land, uttaler Gärdeman avslutningsvis i meldingen.

Disse selskapene fikk støtte i denne runden:

Enova-støtte gitt i september 2021. Foto: Enova