Nærings- og fiskeridepartementet varslet 20. april at det ville komme flere tiltak rettet mot den minste fiskeflåtegruppen, for å hjelpe dem i mål med kvotene etter en krevende vintersesong.

Både havdeling, økt kvotefleksibilitet og økte maksimalkvotetillegg var blant tiltakene, som fiskerinæringa fikk tre dager på å komme med sine tilbakemeldinger på.

Vil diskutere kvotefleks med Russland

Fiskeridirektoratet har vurdert alle innspillene, og sendt sin anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet. De mener blant annet at norske myndigheter bør ta kontakt med Russland, med formål om å få til en avtale om 20 prosent adgang til kvotefleksibilitet mellom 2021 og 2022.

«Det bør presiseres at dette er et engangstilfelle begrunnet i en ekstraordinær situasjon som følge av koronapandemien», skriver direktoratet.

Refordeling internt

Samtidig anbefaler direktoratet at det snarest iverksettes en refordeling intert i fartøygruppene i den minste kystfiskeflåten, for å stimulere til høyere kvoteutnyttelse. Dette med følgende maksimalkvotetilegg:

  • Fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen tildeles et maksimalkvotetillegg på 2,5 tonn per fartøy.
  • Fartøy som fisker i åpen gruppe tildeles et maksimalkvotetillegg på 3 tonn per fartøy.
  • Fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen tildeles et maksimalkvotetillegg på 2,5 tonn per fartøy.
  • Fartøy som fisker i lukket gruppe tildeles maksimalkvoter som tilsvarer følgende overregulering (se bilde):
Fartøy som fisker i lukket gruppe tildeles maksimalkvoter som tilsvarer følgende overregulering. Foto: Skjermdump Fiskeridirektoratet

Direktoratet presiserer at adgangen til å overføre kvoter på fartøynivå, kun omfatter fartøykvoten (garantert kvantum).

Tredjelandskvoter

Norges Kystfiskarlag ba myndighetene om å kartlegge kapasitet på kjøpersiden, før de eventuelt foretok en refordeling innad i gruppene. Dette fordi leveringsproblemer har vært en utfordring noen steder i Troms og Finnmark.

Fiskeridirektoratet mener imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å starte en større gjennomgang av kapasiteten på kjøpersiden på nåværende tidspunkt.

Videre anbefaler Fiskeridirektoratet at ufordelt tredjelandskvote bør refordeles til fiskeflåten etter inneværende års fordelingsnøkler, slik at de delene av fiskerinæringen som har anledning til å levere og motta torsk i tiden fremover utnytter denne muligheten.

«Dette vil igjen gi større rom for at enkelte fartøygrupper kan overføre mer enn 10 prosent av restkvotene ved årsskiftet», skriver direktoratet.