Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag morgen.

– Vi forbereder oss på en situasjon hvor de minste fartøyene ikke får utnyttet sine kvoter og vil nå prøve å legge til rette for at disse ikke taper kvoteandeler i 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Krevende sesong

Statsråden viser til vinterens skreisesong med innsig lenger nord enn i vanlig, samt mye dårlig vær, som har påvirket tilgjengeligheten. I kombinasjon med korona og økte kvoter, har dette skapt utfordringer, særlig for den minste flåten, melder departementet.

Norges Kystfiskarlag etterlyste tidligere i april ekstraordinære tiltak for flåten under 11 meter.

«Kystfiskarlaget mottar for tiden flere meldinger fra medlemmer som opplever svært vanskelige og sammensatte utfordringer med gjennomføringen av årets torskefiske», skrev Kystfiskarlaget og viste blant annet til manglende kapasitet på land og konkurranse fra større fartøy på kystnære felt.

Får overføre mer av kvoten

Kystfiskarlaget foreslo flere tiltak om blant annet skjerpede reguleringer i favør den minste flåten, samt overføring av kvoter. Regjeringen har langt på vei kommet dem i møte. Det er besluttet at flåten under 11 meter får anledning til å overføre «mer enn 10 prosent» av kvotene til neste år.

Departementet viser til avtalen mellom Norge og Russland for 2021, hvor det er avtalt at inntil 10 prosent av nasjonal kvote kan overføres til 2022. Norge beslutter selv hvordan dette reguleres nasjonalt.

– Det er et viktig mål for regjeringen å legge til rette for rekruttering gjennom de minste gruppene. Så lenge den havgående flåten utnytter sine kvoter vil det være rom for å overføre mer enn 10 prosent for den sesongavhengige flåten, sier Ingebrigtsen.

Havdeling

Fiskeridirektoratet har refordelt hysekvoter fra den minste flåten til større fartøy for å stimulere til at totalkvoten skal utnyttes fullt ut. Ifølge Ingebrigtsen vil det på dette tidspunktet ikke refordeles torskekvoter oppover, men iverksettes havdelingsregimer for avviklingen av torskefisket gjennom lokale forskrifter.

Departementet skriver at det vurderes å fjerne unntakene som «gir fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske innenfor grunnlinjen».

Ifølge forskriften som regulerer årets torskefiske er det av kysttorsk-hensyn innført forbud for fartøy over 21 meter å fiske med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62-graden – med noen unntak første halvår. Disse unntakene skal nå opp til vurdering.

– Jeg vil følge nøye med på situasjonen fremover for de minste og mest sesongavhengige fartøyene. Vi er opptatt av tiltak som demper konflikten mellom fartøygrupper og som legger til rette for at de minste fartøyene ikke mister kvoteandeler, sier fiskeri- og sjømatministeren i pressemeldingen.

Regjeringen sier også at de av hensyn til kysttorsken i løpet av året vil se nærmere på ferskfiskordningen og reguleringene for fiske innenfor grunnlinjen og fjordlinjene.

– I dette arbeidet vil også taulengdebegrensning på snurrevad vurderes, skriver Ingebrigtsen.

Følgende tiltak er ifølge departementet besluttet:

  • Det gis adgang til å overføre mer enn 10 prosent av kvotene til åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter fra 2021 til 2022 dersom de minste gruppene har restkvoter igjen. Dette er betinget av avviklingen av fisket i øvrige fartøygrupper.
  • Fiskeridirektoratet vil umiddelbart gå i dialog med næringen om å opprette lokale forskrifter med havdelingsregime.
  • Fiskeridirektoratet vil med snarlig frist høre forslag om å fjerne unntakene som gir fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske innenfor grunnlinjen.
  • Fiskeridirektoratet følger opp forslag om å øke maksimalkvotetillegget for de minste fartøyene på vanlig måte.

– Kan bidra positivt

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, sier han mener økt kvotefleks er et godt redskap for å avhjelpe den minste flåten.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

– Vi var i ferd med å vurdere de samme mulighetene. Vi har jo hatt en annen type tilgjengelighet på fisken i år enn i fjor. Jeg tror mange av de tiltakene departementet presenterer, kan bidra positivt.

– Å eventuelt fjerne unntak som gir fartøy over 21 meter anledning til å fiske innenfor grunnlinjen – du frykter ikke at det kan blusse opp til mer arealkonflikt mellom flåtegruppene?

– Jeg synes det er greit at vi tar den diskusjonen. Forslaget skal på høring. Kamp om arealer vil det alltid være på havet. Vi vil selvfølgelig komme med våre tilbakemeldinger på de enkelte forslagene, sier Ingebrigtsen.