Norge har nå fått svar på en note sendt til EU-delegasjonen 4. mai i år. I svaret til Utenriksdepartementet av 28. juni gjentar EU at de anser et stopp i fiske fra norsk side som brudd på Svalbardtraktaten. EU vil ikke godta en stopp i fiske før torskekvoten de selv har fastsatt for egne fartøyer, er oppfisket.

Truer med mottiltak

– Den europeiske unionen vil minne Norge om at inngripen av diskriminerende slag fra norsk side som bryter med Svalbardtraktaten, vil anses som ulovlig og bli oppfattet som en internasjonal urettmessig handling, sier EU-delegasjonen i noten.

Svalbardsonen

Norge opprettet si økonomiske sone i 1976, ei fiskevernsone rundt Svalbard i 1977 og ei fiskerisone rundt Jan Mayen i 1980.

Fiskevernsonen ved Svalbard strekker seg 200 nautiske mil ut fra grunnlinjen ved Svalbard.

Det er Norge som fastsetter fiskerireguleringer i dette området, og formålet med opprettelsen av sonen var først og fremst å oppnå kontroll med fisket i området og forhindre overfiske.

Norge har for 2021 tildelt EU en torskekvote i fiskevernsonen på 17.885 tonn. Som følge av Storbritannias uttreden fra EU mener Norge at Storbritannias historiske fiske ikke lenger kan danne grunnlag for kvote til EU, og Storbritannias historiske fiske ble derfor trukket fra da EUs kvote skulle beregnes.

EU har i for 2021 tildelt seg selv en kvote på 28 431 tonn torsk i fiskevernsonen. Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, mener Norge som ser svært alvorlig på EUs ensidige kvotefastsettelse.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske og vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte.

I noten truer EU med at de vil stille Norge til ansvar for det de betegner som en ulovlig handling om Norge stopper EU-fartøyenes fiske. EU er i tilfelle klar til å sette i verk alle nødvendige mottiltak mot Norge for å sikre EUs legitime fiskerettigheter, skriver EU-delegasjonen.

EU gjør det klart at de ikke aksepterer de norske argumentene om at Svalbardsonen er en norsk sone på linje med norsk økonomisk sone. De krever at medlemslandenes fiskefartøyer behandles likt som norske og russiske fartøyer, i henhold til Svalbardtraktatens bestemmelser.

Samme som Russland

EU sier i noten at de er i sin fulle rett etter Svalbardtraktaten til å fastsette kvoter for egne fartøyer i Svalbardsonen. De viser også til at Norge tillater russiske fartøyer å fiske sine kvoter fastsatt av Russland i sonen, noe de mener også må gjelde for EU-fartøyers fiske, samt for fartøyer fra Storbritannia.

I sin noe av 4. mai advarte Norge EU mot at det Norge anser som et ulovlig fiske i Svalbardsonen vil få konsekvenser. I denne sammenheng trakk Norge inn EUs ønske om observatørstatus i Arktisk Råd.

Folkerettsprofessor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo sa til Fiskeribladet da vi omtalte noten i juni, at det var første gang han har sett Norge gå til et slikt skritt mot EU. Å trekke inn EUs status som observatør i Arktisk Råd i en pågående konflikt, mener han må ses som en forsiktig trussel.

I sitt svar viser EU-delegasjonen til at EU oppfyller alle krav til å bli en observatør, med å anerkjenne de arktiske statenes suverenitet og jurisdiksjon i Arktis, samt det legale rammeverket i arktiske farvann knyttet til Havrettstraktaten.

Laber EU-aktivitet

Den norske Kystvakten opplyser til Fiskeribladet at det har vært liten aktivitet fra EU-fartøyer i Svalbardsonen de siste ukene. For tiden er det bare en polsk tråler og en fransk tråler i sonen.

Erling Øksenvåg er leder for fiskeriseksjonen i Kystvakten. Foto: Kjersti Kvile

– Resten av EU-flåten ligger i fiske etter uer sør for Island, men vi forventer at de vil sette kursen mot Svalbardsonen når de er ferdige der, sier seksjonssjef Erling Øksenvåg i Kystvakten.

Han viser til at EU-flåten har fisket rundt 80 prosent av sin kvote, satt av Norge. Med ukefangster på 50 tonn i døgnet, og full trøkk fra 15–16 EU-trålere som vanligvis kommer i fiske i august, forventer han at den resterende kvoten på 3900 tonn vil bli raskt oppfisket.

Følger totalen

– Kystvakten forholder seg ikke til hva hver enkel tråler fisker. Vi ser kun på det totale fisket EU-flåten bedriver og vil stoppe fisket når kvoten er tatt, sier Øksenvåg.

Foreløpig ser han ingen tegn til at EU-flåten vil overfiske kvoten, noe han heller ikke forventer av den britiske tråleren som opererer i sonen.

– Britene har ikke bebudet noe overfiske av kvoten de er tildelt, viser han til.

Foruten de tre trålerne, ligger det mellom 25 og 30 russiske fiskebåter og rundt 20 norske i sonen, opplyser Øksenvåg.

Fiskeribladet har henvendt seg til Utenriksdepartementet (UD) og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen for kommentar til noten fra EU. UD viser til ferieavvikling og at de derfor ikke har anledning til å kommentere saken, og fiskeri- og sjømatministeren sier han har ingen kommentarer.