Det skriver fishnews.ru, ifølge Fiskeridirektoratet. Prognosene for neste års totalkvoter (TAC) og mulig fangst ble gjennomgått på AtlantNiros forskningsråd nylig.

Når det gjelder kolmulefisket i den nordøstlige delen av Atlanteren, er det håp om å kunne opprettholde dagens nivå på TAC. Dette skyldes at det er ventet at det nå vil komme en årsklasse med forholdsvis høy tallrikhet.

Men forskerne viser samtidig til en økende variabilitet i fordelingen i og tidspunktene for dannelsen av gyteforekomstene av kolmule, noe som kan vanskeliggjøre arbeidet for fiskerne.

I den sentral-østlige delen av Atlanteren er det bestandene av mindre pelagisk fisk som er av størst interesse for den russiske fiskeflåten. For de fleste av disse bestandenes vedkommende registrerer man en gradvis reduksjon i biomassen, noe som både skyldes fangst og endringer i det ytre miljøet.