Det er i et brev Fiskebåt har sendt til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet at de uttrykker sin frustrasjon over den bilaterale avtalen mellom Norge og Island knyttet til Smutthullet. De mener at verdien i kvotebyttet har vært i disfavør av Norge, med unntak av et par år med unormalt høye loddepriser.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

– Det er også uakseptabelt at det legges mange hindringer i veien for norsk fiske i islandsk sone, mens islandske fartøyer møter få hindringer når de fisker sine kvoter i norske farvann, sier Fiskebåts administrerende direktør Audun Maråk i brevet.