Wenberg søkte med sine samarbeidspartnere TechnipFMC og BioVivo om 10 utviklingstillatelser til sitt konsept. Fiskeridirektoratet gav Wenberg tilbakemelding i januar i år om det omsøkte konseptet ble vurdert til å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser, og at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere tillatelser. Direktoratet etterspurte også en del tilleggsinformasjon.

Fikk ikke tilfredsstillende svar

I den opprinnelige søknaden er OceanTECH-enheten beskrevet som en semi-lukket, sylindrisk, flytende betongmerd med integrert prosessanlegg for fisk, vann og avfall. Ifølge beskrivelsene i søknaden skal systemet i første omgang prosjekteres og designes for en merd med et volum på 3000 kubikkmeter. Denne merden baserer seg på en oppskalering av en betongmerd på 1000 kubikkmeter som allerede er bygget og under testing. Merden er planlagt oppskalert til 18 000 kubikkmeter i løpet av prosjektperioden.

I juni i år sendte direktoratet e-poster til Wenberg der det fremgikk at spørsmålene direktoratet stilte i brev av 25. januar ikke var tilfredsstillende besvart. Direktoratet ba også om en oppdatering på hvor lang prosjektet var kommet i prosjekteringsfasen, samt at konseptendringer fra søknadstidspunktet ble beskrevet.

Illustrasjon av utviklingstillatelsen OceanTech. Legg merke til det lille mennesker i gul vest midt på dekket. Foto: Pressefoto

Endret søknaden

Etter at Wenberg i januar i år mottok brev om at konseptet ble ansett for å være innenfor formålet med utviklingstillatelsene har konseptet blitt endret på flere punkter. Skriftlig informasjon og animasjoner som omhandler endringene ble mottatt av Fiskeridirektoratet 3. oktober 2019.

I stedet for å bestå av flere separate, individuelt fortøyde OceanTECH-merder, skal nå seks merder fortøyes i og ligge inntil en prosessflåte. Flåten skal være 150 meter lang, rektangulær, og ha plass til tre merder på hver side.

«Endringene som er foretatt innebærer etter Fiskeridirektoratets vurdering at betongmerden har gått fra å være et veldokumentert produkt til å være et mindre dokumentert konsept der det ikke lenger er grunnlag for å vurdere om denne vil fungere etter hensikten. I likhet med det som var tilfellet for Egget vil de endringene i konseptet som fremgår av ny dokumentasjon fra Wenberg kreve innsendelse av ny dokumentasjon på nivå med det som ble levert i forbindelse med den opprinnelige søknaden om utviklingstillatelser. Etter Fiskeridirektoratets vurdering taler dette i avgjørende retning for at endringene som er foretatt ikke er innenfor rammene av den opprinnelige søknaden og at dokumentasjonen som ble sendt inn 3. oktober 2019 i realiteten innebærer innsending av en ny søknad etter søknadsfristen.

Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det ikke kan tildeles utviklingstillatelser til det endrede konseptet», skriver direktoratet i avslaget og viser blant annet til avslaget om å endre materialbruk for «Egget».

Fiskeridirektoratet har kommet til at det nye konseptet som ble skissert i ettersendt dokumentasjon 3. oktober 2019 derfor må avslås.

Avslår også opprinnelig konsept

Under forutsetning av at Wenberg fortsatt ønsker å utvikle det opprinnelige konseptet, blir spørsmålet om det opprinnelige konseptet oppfyller vilkårene for å få tildelt utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet opprettholder i avslaget sin vurdering av at OceanTECH ikke er lik eller tilnærmet lik de semi-lukkede konseptene som så langt er tildelt utviklingstillatelser. Spørsmålet er imidlertid som nevnt hvordan OceanTECH skiller seg fra eksisterende lukkede og semi-lukkede anlegg, og om konseptet innebærer en «vesentlig forbedring» sammenlignet med disse. Etter Fiskeridirektoratets vurdering skal det mye til for at et lukket anlegg som bygger på videreutvikling av kjent teknologi kan oppfylle det strenge vilkåret om «betydelig innovasjon» i laksetildelingsforskriften, heter det i brevet.

- Fiskeridirektoratet vurderer at OceanTECH innebærer flere forbedringer sammenlignet med konvensjonelle åpne anlegg, samt enkelte forbedringer sammenlignet med flere eksisterende lukkede og semi-lukkede anlegg. Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering imidlertid kommet til at disse forbedringene ikke er «vesentlige» og at Wenberg sitt opprinnelige OceanTECH-konsept derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver direktoratet og avslår dermed søknaden fra Wenberg Fiskeoppdrett om ti utviklingstillatelser.

Klager

Wenberg Fiskeoppdrett vil klage på vedtaket.

- Vi har på ingen måte gitt opp. Vi vet at OceanTECH er et prosjekt som bør realiseres fordi teknologien vil ha betydning for utviklingen av norsk oppdrettsnæring, sier administrerende direktør Geir Wenberg i Salten Aqua i en pressemelding.