Grimstad Holding søkte om sju utviklingstillatelser til konseptet «Akvarium». Prosjektet tar sikte på å bygge om et bulkskip for å drifte det som et lukket oppdrettsanlegg til sjøs. Fiskeridirektoratet mener imidlertid at vilkåret om «betydelig innovasjon» ikke er oppfylt, og i april avslo direktoratet søknaden, skriver IntraFish.

Selskapet er imidlertid ikke enig i direktoratets vurdering, og leverte inn en klage hvor de ber direktoratet omgjøre sitt vedtak. Grimstad Holding mener direktoratet har foretatt en uriktig vurdering, at prosjektet innebærer nyhetselement og at flere elementer i prosjektet hver for seg og samlet utgjør betydelig innovasjon.

I klagen har selskapet også kommet med supplerende informasjon om konseptet.

Står ved avslaget

Fiskeridirektoratet har nå behandlet klagen fra selskapet. Direktoratet mener at oppdrett av fisk i skip er et nyhetselement, men at dette er begrenset, da oppdrett i skip har vært forsøkt tidligere.

Når det gjelder vurderingen av om det er tilstrekkelig godtgjort at konseptet kan realiseres, så mener direktoratet at søknaden fra selskapet i stor grad er preget av konseptskisser og vage beskrivelser, også for helt sentrale deler av prosjektet.

«Søknaden er i liten grad underbygget av dokumentasjon, analyser eller detaljerte vurderinger. Vårt inntrykk forsterkes etter gjennomgang av klagen», påpeker direktoratet, og mener derfor at det ikke er synliggjort at den omsøkte teknologien kan realiseres eller at prosjektet kan oppnå sitt tiltenkte formål.

Mangler dokumentasjon

På spørsmålet om konseptet bidrar til å løse miljø- og arealutfordringer, mener direktoratet at på grunn av manglende dokumentasjon av fortøyninger og skipets utforming etter ombygging, har en ikke grunnlag for å vurdere hvor stort areal prosjekt «Akvarium» vil oppta eller for å sammenligne det med tradisjonelle oppdrettsanlegg.

«Det er etter vårt syn heller ikke sannsynliggjort at prosjektet kan realiseres i områder hvor det i dag ikke drives fiskeoppdrett. Fiskeridirektoratet har etter dette ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt søknaden kan bidra til å løse arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, påpekes det.

Ikke innovativt nok

Fiskeridirektoratet har i vedtaket i april lagt til grunn at konseptet er mer rømningssikkert enn andre konsepter. Videre har Fiskeridirektoratet lagt til grunn at vanninntak fra minimum 27 meters dyp kombinert med rensing av vannet vil redusere sannsynligheten for lusepåslag i dette prosjektet.

Fiskeridirektoratet har også lagt til grunn at oppsamling av slam bidrar til mindre negativ miljøpåvirkning og reduksjon av smittespredning. Direktoratet legger til grunn at konseptet, dersom det realiseres, kan bidra til å løse flere av miljøutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

 Etter en gjennomgang av klagen har direktoratet besluttet å opprettholde sitt vedtak fra april om at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt. Saken sendes derfor til Nærings- og fiskeridepartementet for klagesaksbehandling.