Det fremgår av oppdateringer på Fiskeridirektoratets nettsider.

Ville bruke tidligere oljerigg

Roxel Aqua sitt konsept Octopus gikk ut på å bruke en modifisert jackup-rigg med 12-14 merder som skulle omkranse riggen. Merdene skulle kunne trekkes ned under havoverflaten ved hjelp av vinsjer på riggen.

Ifølge søknaden skulle konseptet tåle bølger på inntil 15 meter, mens riggen skulle tåle bølger på inntil 30 meter og en vindstyrke på 45 meter i sekundet. Planen var å bruke en standard jackup-rigg fra midten av 1980-tallet, men å modifisere den til formålet. På riggen skulle de blant annet være fôrlager og dødfiskanlegg.

Ikke gjennomførbart?

I sitt avslag, stiller direktoratet blant annet spørsmål om konseptet er realiserbart.

«På bakgrunn av manglende dokumentasjon av viktige elementer for både konstruksjonsmessig- og driftsmessig gjennomførbarhet er det etter Fiskeridirektoratets vurdering ikke dokumentert at konseptet er realiserbart, eller kan innebære forbedring sammenlignet med eksisterende teknologi», heter det.

Konseptet oppfyller heller ikke kravet til «betydelig innovasjon», ifølge direktoratet.

Det er det Stavanger-baserte oljeserviceselskapet Roxel som står bak søknaden.

Stålkontruksjonen Avalon

Sandnes-selskapet Offshore Salmon sitt konsept, hvor de søkte syv tillatelser, kalles Avalon. Det er en nedsenket og hevbar løsning for flytende oppdrettsanlegg.

«Konseptet kan ifølge søker plasseres på eksponerte lokaliteter med havdybder over 100 meter. Anlegget skal tåle en signifikant bølgehøyde (Hs) på opptil 10 meter. Konseptet har fått navnet AVALON (Auto-Vaning Aquaculture Lagoon Operations Nexus). AVALON skal ha en felles rammestruktur for seks merder. Et serviceskip (heretter referert til som PSV – Platform Supply Vessel) som er utstyrt for daglig drift av anlegget, er permanent fortøyd sammen med rammestrukturen», skriver direktoratet.

I konseptet var det planlagt en rammestruktur bestående av seks sekskantede celler. De skulle ha en tverrsnittsdiameter på ca 1,5 meter, og bygges av HDPE og/eller stål, eller en kombinasjon. Hver av sidene i sekskanten skulle være på 65 meter.

Realiserbart?

Som i vedtaket til Roxel Aqua, stiller også her Fiskeridirektoratet spørsmål om prosjektet kan realiseres.

«Ettersom konseptet etter Fiskeridirektoratets vurdering er mangelfullt dokumentert, finner Fiskeridirektoratet at søker ikke har godtgjort at konseptet AVALON er konstruksjonsmessig realiserbart», heter det.

Selv om direktoratet mener at konseptet til Offshore Salmon har en nyhetsverdi, vil de ikke betegne det som innovasjon siden de ikke er godgjort at teknologien kan gjennomføres. Nettopp derfor avvises søknaden.

«Fiskeridirektoratet avslår søknaden fra Offshore Salmon AS om syv utviklingstillatelser til konseptet Avalon, da Fiskeridirektoratet vurderer at konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon» etter laksetildelingsforskriften § 23b».

I begge vedtakene er det tre ukers klagefrist. Vedtakene kan du studere her.