En fersk undersøkelse av ti forskjellige marine oljer, som brukes som kosttilskudd, viser at de aller fleste var under grenseverdiene til Norge og EU, men én olje laget av havmus og laks var over.

Det melder Havforskningsinstituttet (HI), som på oppdrag fra Mattilsynet hvert år sjekker innholdet av uønskede stoffer i ulike marine oljer som selges som kosttilskudd til mennesker.

En olje over grenseverdi

I undersøkelsen som ble gjort i 2020 var det olje fra torskelever, havmus, laks, hailever, ansjos, sardin, og makrell, samt én marin mikroalgeolje.

Oljene som ble undersøkt var både vanlige typer kosttilskudd, og mer sjeldne produkter produsert av råstoff, som erfaringsmessig kan inneholde en del miljøgifter.

Oljene ble sjekket for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, og grunnstoffene arsen, kvikksølv, kadmium, bly og selen.

Kun en olje av havmus og laks var over Norges grenseverdi for dioksiner og dioksinlignende PCB, sier forsker Bente Nilsen.

– Overskridelsen i den ene oljen av havmus og laks ble rapportert til Mattilsynet med en gang den ble oppdaget, sier forskeren.

HI viser til at Mattilsynet opplyser at de umiddelbart fulgte opp med produsenten, og produktet ble trukket fra markedet.

– Vi har også tidligere funnet overskridelser i havmus-oljer som har vært undersøkt i dette overvåkningsprogrammet, forteller Nilsen.

Informerte produsent

Oljene ble også analysert for stoffer som dannes under raffinering av oljer, og som kan være helseskadelig. På fagspråket kalles disse for 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

Én olje av ansjos og sardiner hadde høye nivåer av glysidylestere, ifølge HI.

– Denne oljen var ikke ulovlig å omsette da den ble kjøpt inn i november 2020, men nivået av glysidylestere var over en ny grenseverdi som ble innført i Norge og EU fra 2021, forklarer forskeren i en artikkel publisert på HIs nettsider.

Mattilsynet ble informert om det høye nivået straks det ble oppdaget, og opplyser at de informerte produsenten om dette funnet, viser HI til.