Tette bånd mellom akademia og næring øker sannsynligheten for at vi lykkes.

Sunnere og mer klimavennlig mat

Prognosene for Norges største inntektskilde og eksportvare – olje og gass – viser en betydelig eksportnedgang fra 2023. SSB har tidligere varslet at Fastlands-Norge må doble eksportinntektene fra andre næringer innen 20 år, dersom vi skal opprettholde dagens velferdsnivå.

Havbruksnæringen vil være avgjørende for å dekke det varslede eksportgapet. Heldigvis ser vi en stor økning i interesse for utdanning innen havbrukssektoren. En lønnsom og bærekraftig vekst fordrer at vi evner å se på helhetsbildet av de utfordringene næringen står overfor i dag om vi skal ha et fortrinn i morgendagens marked.