Det var i oktober i år at Fiskeridirektoratet under tvil sa nei til at selskapet skulle få utviklingstillatelser til å utvikle konseptet. Begrunnelsen til direktoratet var at konseptet ikke oppfylte kravet om «betydelig innovasjon». 

Selskapet søkte om ni utviklingstillatelser, og varslet etter avslaget at de kom til å klage.

Salaks er uenig

FjordMAX er sammensatt av et nytt flyterkonsept med tilhørende infrastruktur og tre produksjonsenheter som består av not, rømmingsnett, integrert oppsamlingsenhet for slam og luseskjørt med tilhørende utstyr for å sikre vannkvalitet.

Salaks er uenig i flere av direktoratets vurdering, blant annet for rømmingsrisiko, tilrettelegging og effektiv arealutnyttelse, samt luseutfordring i konseptet, og mener at søknaden må ha blitt misforstått på disse punktene.

Selskapet påpeker i klagen at konseptet skal bidra til å øke produksjonen på eksisterende lokaliteter, og mener at konseptet kan benyttes på 5–600 av dagens lokaliteter.

Skal samle opp slam

For å redusere muligheten for punktbelastningen ved økt lokalitetsbiomasse er FjordMAX designet med teknologi for å samle opp slam slik at punktbelastningen under anlegget ikke blir et problem. Teknologien vil også kunne tas i bruk på lokaliteter som i dag ikke kan brukes med dagens konvensjonelle teknologi på grunn av at punktbelastningen vil bli for stor ved bruk av konvensjonelle åpne anlegg.

Salaks fremhever også at konstruksjonen har en rigid stålstruktur som verner anlegget mot sammenstøt og ytre påkjenninger.

«Anlegget er utrustet med rømmingsnett som eliminerer så vel sannsynligheten for rømming som konsekvensen av rømming fra produksjonsnoten ettersom fisken ikke kommer ut av anlegget. Dobbelnot hindrer også at ytre påkjenninger som predatorer, drivgods etc. skader produksjonsnoten», påpeker selskapet.

Vil ha vedtaket omgjort

Selskapet mener innovasjonsgraden fra eksisterende teknologi må regnes som betydelig når det kommer til å løse utfordringene med tanke på både areal og miljø, samt at konseptet bidrar til å redusere risikoen for spredning av lus.

I tillegg påpeker selskapet at konseptet innebærer betydelige investeringer og vil komme hele næringen til gode.

– Vi ber om at vedtaket omgjøres og at Fiskeridirektoratet innvilger søknaden slik at vi får utvikle FjordMAX til det beste for næringen. FjordMAX vil, om vi får realisert prosjektet, kunne bli en viktig brikke for å sikre at det kan tas ut vekst etter det nye vekstregimet uten at det blir nødvendig med nye areal, skriver Salaks.