– Jeg har snakket med kapteinen på «Melkart 5», som sier han heller ikke har noe informasjon om hendelsen. Vi har ikke merket noe unormalt på dette tidspunktet, sier direktør Andrey Roman i det russiske fiskeriselskapet Murman Seafood til E24.

19 år gamle kabler

Hendelsen den russiske direktøren referer til skjedde natt til 7. januar i år. Da ble strøm til signalforsterkeren til den ene av to 19 år gamle internettkabler som forbinder Svalbard med fastlandet brutt. Slike signalforsterkere ligger med 70 til 100 kilometers avstand.

Den 26 år gamle tråleren «Melkart 5» passerte i samme tidsområdet 30 ganger over stedet der forbindelsen forsvant, melder nettstedet. Også andre fartøy passerte området i dette tidsrommet.

Det er det norske romselskapet Space Norway som eier kablene. Internettforbindelsen sikrer dataflyt for satellittaktivitet, forskning og fastboende brukere. Til E24 sier leder for infrastruktur Dag Stølen at de har sett spor av tråleraktivitet i området forut for hendelsen.

Svalbardtraktaten
  • Svalbardtraktaten ble inngått 9. februar 1920. Først i 1925 ble traktatens bestemmelser om norsk overhøyhet over øygruppen nedfelt i norsk rett gjennom Svalbardloven, som regulerer Norges suverenitets- og myndighetsutøvelse på Svalbard. Svalbardtrakten er den siste av traktatene fra fredskonferansene som fortsatt gjelder.
  • Traktaten slår fast «Norges fulle og uinnskrenkede høihetsret over Svalbardøgruppen». Avtalen gir Norge suverenitet over Svalbard; Spitsbergen og øyene omkring, Bjørnøya og Hopen. Traktatpartene har likevel «like rett til fiske og fangst» i disse områdene og i deres territoriale farvann.
  • Spørsmålet om hvor langt ut likebehandlingsprinsippet skal gjelde er imidlertid noe uklar. Artikkel 7: «Med hensyn til ervervelse, utnyttelse og utøvelse av eiendomsrett … forplikter Norge sig … å innrømme alle de høie kontraherende parters undersåtter en behandling basert på fullstendig likestilling.

Bratt område

– Vi kan ikke utelukke at det er en tråler som har forårsaket skaden.

Sporene i havbunnen er imidlertid ikke av en slik karakter at de skal kunne ødelegge den 14000 kilometer lange kablene som i utgangspunktet skal ligge to meter ned i bunnsedimentene. Det aktuelle havbunnsområdet er for øvrig bratt.

Troms politidistrikt, som har etterforsket hendelsen, mente tidlig at nettbruddet kunne henge sammen med menneskelig aktivitet. Kystvakten har også vært i kontakt med rederiet, forteller rederidirektøren.

– De var tilfreds med svaret fra kapteinen vår.

I dag fungerer begge nettkablene, etter at Space Norway satte strøm på kabelen fra begge sider. Kabelen skal repareres, men arbeidet er ennå ikke igangsatt. Arbeidet er beregnet til å koste mellom 30 og 50 millioner kroner, melder E24.