Sild er den mest fiskede arten i Norge. I 2019 var den totale fangsten av norsk vårgytende sild og nordsjøsild på 561.299