Screening av marine organismer for å finne helsemessige effekter er i vinden. Målet er å finne interessante komponenter som kan gi nye og mer lønnsomme produkter til human anvendelse.

Ny industri

I 2017 var den totale råstoffbasen for norsk fiskeri 3,5 millioner tonn. 957.000 tonn av dette var restråstoff, hvorav 200.000 tonn ikke ble benyttet. 70 prosent av restråstoffet ble anvendt til dyrefôr. 

Det ligger store muligheter i å utvikle mer høyverdige produkter fra restråstoffet og lite utnyttede marine arter til human anvendelse. Det globale helse- og ernæringsmarkedet har en totalomsetning på 100 milliarder dollar globalt. Screening av råstoffets egenskaper er viktig for å kunne identifisere hvilke helse-, produkt- og markedspotensial de marine produktene har. 

Ved å forske frem nye måter å anvende restråstoff kan norsk fiskerinæring gjøre restråstoff til industri.

Margareth Kjerstad

  • Margareth Kjerstad er forskningsleder for marine råstoff ved Møreforsking Ålesund. 
  • Hun er utdannet Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøyskole og har arbeidet som forsker ved Møreforsking siden 1992. 
  • Hun har vært prosjektleder for en rekke FoU prosjekter innenfor fangstbehandling, foredling, restråstoff, kvalitet og marked. Hun har bred erfaring som prosjektleder innenfor hvitfisk og pelagisk sektor.

Fokus på god helse

God helse er et av FNs bærekraftmål og inngår i handlingsplan for bedre kosthold i Norge. 

For å oppnå disse målene er det viktig at forbrukere får produkter som er trygge å spise og holder det de lover av virkning og helseeffekt. Kliniske studier er gullstandard for å dokumentere helseeffekter, men slike studier er både tidskrevende og kostbare. 

I dag bruker flere norske bedrifter eksterne og utenlandske tjenester for å kartlegge produktegenskaper til helserelaterte kosttilskudd til humant konsum. Økt kompetanse på å dokumentere helseeffekt kan bidra til innovasjon, flere bedriftsetableringer, bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping av havets ressurser.

Hva er bioaktivitet i marine ingredienser?

Dersom stoffer utgjør en effekt i kroppen som går utover den rene næringsverdien, kalles dette for helseeffekter eller bioaktivitet. Slike effekter kan for eksempel være betennelsesdempende, antioksidative, blodtrykksdempende og kreftforebyggende. 

Mange marine komponenter er kjent for sine bioaktive egenskaper. Omega-3 fettsyrer er for eksempel kjent for sin betennelsesdempende effekt, og makroalger inneholder antioksidanter. 

Mye kan gjøres før man faktisk gjør kliniske studier. Foto: Møreforsking

Disse cellene kan brukes til å teste ut om nye produkt har toksisk (giftig) effekt. Cellene kan også behandles til å etterligne et spesifikt aspekt av kroppens vanlige funksjon eller en sykdomstilstand. 

Dermed kan cellemodeller brukes til å kartlegge biologiske effekter i nye produkter med en kompleks sammensetning. Modellen er egnet for å sammenligne og optimalisere produkter, eller beskrive virkningen til eksisterende produkt med større detaljnivå. Det er svært relevant å bruke metoden for å dokumentere virkninger av marine ingredienser. Når man skal se på sammenhenger i en hel organisme, er det imidlertid oftest nødvendig å teste nye produkt i dyreforsøk.

Hva er potensialet?

Ved å benytte cellemodeller i laboratoriet kan man spare tid og ressurser i utviklingen av nye marine helseprodukter. 

Slike analyser vil i tillegg gi mer detaljert kunnskap om mekanismer i eksisterende kliniske løp. 

Pre-kliniske analyser gir mulighet til å teste mange flere produkt enn man kunne testet i en klinisk studie, samt å se på ulike konsentrasjoner og tidsaspekt. Det finnes tusenvis av markører til de ulike mekanismene i cellene våre som foregår under normal tilstand og som svikter i sykdomstilstander. 

Hvis analysene på cellene kombineres med kliniske studier hvor tilsvarende blodparametere blir målt, oppnår man gode verktøy til karakterisering av stoffenes helseeffekter.

Forskning på helseeffekter

For å kunne utnytte potensialet til økt verdiskaping, trenger marine ingrediensbedrifter mer kunnskap om helseeffekter i marint råstoff. 

Analyser av helseeffekter i marine råstoff er et strategisk satsningsområde for Møreforsking Ålesund. Vi samarbeider tett med bedrifter, klyngen NCE Blue Legasea og universitetene i Bergen og Oslo i dette arbeidet. 

Gjennom MØRELAB har Møreforsking fått støtte fra Sparebanken Møre til blant annet å utvikle en cellebiologisk analyseplattform. Forsker Jennifer Mildenberger leder dette arbeidet. 

Målsetningen er at analyseplattformen skal hjelpe næringslivet til å drive innovasjon. Vi ønsker samtidig å løfte analysearbeidet et stykke nærmere den kliniske anvendelsen av marine produkter. 

Enkeltbedrifter har ofte verken kapasitet eller forutsetning for å ta denne type innovasjonsløft alene. Møreforsking vil være en strategisk samarbeidspartner. 

Ved å samarbeide har en større mulighet for å lykkes med å utvikle og omsette nye og lønnsømme produkter. Marine produkter med helseeffekt for mennesker er en lovende nisje i norsk næringsliv.