I april 2017 fikk MNH Produksjon tilsagn om fire utviklingstillatelser til konseptet Aquatraz, en semi-lukket stålmerd.

- Pilotmerden ble sjøsatt ved verftet onsdag. Den er produsert i to halvdeler i dokk ved verftet. Nå ligger den sammenstilt ved verftet og er i ferd med å sveises sammen til ei merd, sier Steingrim Holm, som er prosjektleder for Aquatraz.

Etter planen skal merden overleveres til MNH Produksjon i månedsskiftet august/september. Merden skal plasseres i Eiterfjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Merden ved kai hos Fosen Yard. Foto: MNH Produksjon

- Det skal gjennomføres testing av merden ved verftet og på lokaliteten, og deretter er planen at det skal settes fisk i merden i løpet av september, sier Holm.

Han opplyser at merden blir liggende i rammefortøyningene på eksisterende lokalitet, og røkterne som allerede har sin arbeidsplass på lokaliteten vil få ansvaret for fisken også i den nye merden.

Har bestilt fire merder

Totalt har selskapet kontrahert fire merder ved Fosen Yard. Merd nummer to er allerede under bygging. De to siste merdene vil komme i 1. halvår 2019.

- Det vil bli en del endringer på merd nummer 3 og 4 sammenlignet med de to første. Det har sammenheng med erfaringer vi har gjort i forbindelse med analyser og byggingen av de to første, blant annet strukturelt. Endringene vil blant annet bidra til å forenkle produksjon og vedlikehold på de to neste merdene, som dermed blir neste generasjon Aquatraz-merder, påpeker han.

De to delene av merden er satt sammen. Foto: MNH Produksjon

Fornøyd så langt

- Vi er veldig fornøyd med prosessen så langt. Fra vi fikk tilsagnet i april 2017 og til vi kan sette ut fisk, har det tatt halvannet år. Leveringen av merden er utsatt noe, men det har sammenheng med at vi i utgangspunktet kjørte en stram tidsplan. Den raske gjennomføringen  hadde ikke vært mulig uten de gode samarbeidspartnerne vi har i prosjektet,  sier Holm. - Seafarming Systems AS (teknologieier), har gjort en utmerket jobb med å utvikle Aquatraz fra konsept til leveringsklar merd.

Når merden er testet og klar til produksjon, vil det i første omgang bli satt ut 180.000 fisk.

- Produksjonen i denne typen merd omfatter selvsagt en del nye elementer, blant annet skal vi gjennomføre et omfattende biologisk måleprogram for å dokumentere ytelsen til fisken og effekten av produksjon i denne typen merd.

Her blir halve merden flyttet ut fra dokken hos Fosen Yard. Foto: MNH Produksjon

Mer trim for laksen

Blant de nye elementene er trengeprosessen, der hele merden vil bli løftet når en skal tømme merden. Fisken vil bli tatt ut av merden fra bunnen.

- Dette er en helt ny måte å gjøre dette på. I tillegg er det installert strømsettere i merden, som skal sørge for en sirkulær vannstrøm i merden. Det vil gi muligheter for å trimme fisken, som igjen er positivt for fiskehelse og fiskevelferd.

De to delene av merden er sjøsatt. Foto: MNH Produksjon

Loggføringen ved merden vil bli som en vanlig merd, men litt mer omfattende i og med at det ligger en del oppgaver i å dokumentere effektene av merden, som adferd, trivsel og lus. Merden er tett i de øverste åtte meterne, noe en håper skal ha positiv effekt i forhold til lus.

- Vi vil også teste ut strømsetterne i merden, med ulike hastigheter. Vi har tro på at mer trim for laksen skal gi en bedre filet kvalitet, noe tidligere forskning også indikerer. 

Delene av Aquatraz og dokkingspotonger i dokken. Foto: MNH Produksjon

På lokaliteten har en også en referansemerd, så en kan sammenligne produksjonen i Aquatraz-merden med produksjon i en vanlig merd.

Holm fremhever dialogen selskapet har hatt med Fiskeridirektoratet i denne prosessen.

Teknologieier Alf Reidar Sandstad og prosjektleder Steingrim Holm foran merden. Foto: MNH Produksjon

- Dialogen har vært bra i løpet av hele prosessen. I sitt tilsagn stiller Fiskeridirektoratet relevante krav (målkriterier) som må oppfylles i løpet av utviklingsprosjektet. Vi har en god dialog med Fiskeridirektoratet når det gjelder dokumentasjon og rapportering av status med hensyn til disse.