-

gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å få tilgang til utstyr og testfasiliteter for å utvikle nye løsninger, sier prosjektleder for Bergen Teknologioverføring (BTO) sitt nye katapult-senter i Bergen, Inge Ådland. 

Katapult-senteret i Bergen får navnet Ocean Innovation Norwegian Catapult Center og skal holde til på Marineholmen forskningspark i Bergen. Ifølge Ådland er senteret klart for å motta sine første bedrifter etter sommeren.

Norsk Katapult

  • Norsk Katapult er et samarbeid mellom Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 
  • Organisasjonen eies, og får bevilget midler til katapult-sentrene fra Nærings- og fiskeridirektoratet. 
  • Formålet med Norsk Katapult er å «Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon», heter det på Norsk Katapults hjemmesider.
  • Hvert senter fokuserer på ulik kompetanse innen forskning og utvikling. 
  • I 2018 har Nærings- og fiskeridirektoratet bevilget 125 millioner kroner til å opprette tre nye katapult-sentre på Vestlandet. 
  • Det har også blitt bevilget 55 millioner kroner til å videreutvikle de to eksisterende katapult-sentrene i Norge - Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad.

Bedre infrastruktur 

- Katapultene vil være utrolig viktige kompetansesentre hvor fagskoler, og små- og mellomstore bedrifter kan melde seg på forskningen. I katapulten får studenter og forskningsmiljøer leke seg med ny infrastruktur, sier daglig leder i NCE Seafood, Tanja Hoel. 

Norsk Katapult er et samarbeid mellom Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Ordningen skal bidra til teknologiutvikling i små og mellomstore bedrifter. 

- Hva synes brukerne? 

- De jeg har snakket med så langt synes det er helt fantastisk at de kan bruke denne infrastrukturen, og de er nysgjerrige, sier Hoel. 

- Dette blir et fantastisk kompetansesenter som kommer oss til gode. Her kan små og mellomstore bedrifter nytte seg av kostbar infrastruktur de ikke vil ha råd til ellers, legger hun til. 

Mer teknologi for lavere pris

I tillegg til avansert 3D-printing, skal katapulten tilby testfasiliteter og resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg).

- I RAS-anleggene kan oppdrettsnæringen blant annet teste hvordan ulikt fôr, medisiner, temperatur, og vannkvalitet påvirker fiskehelse og vekstvilkår. Man har kontroll på alle parameterne som påvirker fisken, og man kan bruke dataene som samles inn til videre forskning og digitalisering, sier Ådland. 

- I stedet for at alle selskapene i havnæringen kjøper sitt eget utstyr for denne typen utvikling og forskning, kan katapulten tilby kompetanse, testfasiliteter og erfaringsoverføring til bedriftene, sier Ådland.

BTO er et tverrfaglig selskap som blant annet er eid av forskningsinstitusjoner. Selskapet samarbeider tett med flere klyngeorganisasjoner, og Ådland forteller at det derfor var naturlig at BTO søkte om å få opprette et katapult-senter. 

- Det nye senteret er en fantastisk "AirBnB" av utstyr for småbedriftsmarkedet innen havnæringen - for dem som ikke har råd til å kjøpe sitt eget utstyr for utvikling. 

Stord får også katapult

Klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech fikk i samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer også opprette et katapult-senter med hovedsete på Stord. 

Senteret har fått navnet Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre, og kommer til å jobbe mot «det grønne skiftet».

- Senteret kommer til å bidra med kompetanse innen hybride energisystemer og rene, elektriske energisystemer, hele energistyringssystem eller komponenter som inngår i et slikt system, sier Økland.

Hun forteller at senteret også vil bidra til utvikling, testing og demonstrasjoner av brenselceller, batterier og integrering i off-grid energisystemer - anlegg uten tilgang til strømnettet, som på oppdrettsanlegg. 

- I vår katapult inngår The Switch Marine Drives sitt fullskala skipselektriske testanlegg på Stord, som vi nå skal videreutvikle til et katapult-senter over sommeren. I tillegg planlegger selskapet UNITECH et industrielt FoU-senter på Bømlo som skal inngå i vår katapult sammen med operative testfartøy fra tre ulike rederier, sier Økland. 

Hun håper at rederier med fiskebåter i fremtiden ønsker å elektrifisere båtene sine, og at fornybar energi blir vanligere på flere typer fartøy. 

- Vi synes det er veldig kjekt at vi fått et katapult-senter på Stord. De senterne som nå finnes i Norge er komplementære og utfyller hverandre på en god måte. Det er en viktig status for oss være den eneste katapulten innen innovasjon av grønne energisystem, legger Økland til.