Havkar, som er et selskap etablert og eid av Langøylaks, Troland Lakseoppdrett og Austevoll Melaks med en tredjedel hver, søkte om seks utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Terminal». Konseptet består av en åttekantet flytende terminal omgitt av seks rektangulære merder for lakseoppdrett og en anløpskai for brønnbåt, i stjerneformasjon.

Vil ha omgjøring

Da direktoratet avslo søknaden fra selskapet, var det begrunnet med at konseptet ikke oppfylte vilkåret om betydelig innovasjon.

Dette var begrunnet i at flere deler av prosjektet ikke var tilstrekkelig dokumentert, slik at det ikke var godtgjort at prosjektet kunne realiseres og innebære forbedring. Videre var avslaget begrunnet i at deler av prosjektet ikke innebar noen innovasjon, og at andre deler i seg selv ikke var tilstrekkelige til å oppfylle kravet om betydelig innovasjon.

Havkar mener imidlertid at prosjektet er tilstrekkelig dokumentert og at det oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon. Selskapet ber derfor direktoratet omgjøre sitt vedtak.

Vedtaket opprettholdes

Havkar mener at direktoratet kun har vurdert komponenter enkeltvis i prosjektet, og uriktig har unnlatt å foreta en helhetsvurdering av om prosjektet innebærer betydelig innovasjon. Selskapet anfører også at Fiskeridirektoratet ikke har hjemmel for å oppstille et vilkår om at det må være tilstrekkelig godtgjort at prosjektet kan realiseres.

Til slutt anfører Havkar at Fiskeridirektoratet har lagt til grunn uriktige, misvisende eller mangelfulle beskrivelser eller vurderinger av elementer i prosjektet.

Etter en gjennomgang av klagen har imidlertid direktoratet besluttet at det tidligere vedtaket om å avslå søknaden opprettholdes. Direktoratet står fast ved at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt.

Saken sendes derfor videre til Nærings- og fiskeridepartementet for klagesaksbehandling.