I forskningsprosjektet BarEcoClim brukes lodde som en såkalt indikatorart til å studere hvordan økosystemet i Barentshavet endrer seg som følge av klimaendringer.

Forskere fra Havforskningsinstituttet har sett på hvordan klimaet påvirker hvordan lodda vandrer og gyter, ifølge en melding på instituttets hjemmesider. Da måtte de også vite hvor og når gytinga skjer.

Temperatur og gyting

For å finne svar, brukte de data fra tokt og fra Fiskeridirektoratets elektroniske fangstdagbøker. Disse gir informasjon om posisjonen til fartøyene og hvor store fangster de har fått.

Fangstdagbøkene ble brukt for å fylle inn informasjon om år hvor Havforskningsinstituttet ikke har hatt egne loddegytetokt.

Med dataene fra tokt og fangst på plass, kunne forskerne se dem i sammenheng med miljødata fra Barentshavet. Slik kunne de også teste en tidligere teori: At temperaturen styrer hvor og når fisken gyter.

Lodda vokser opp nord i Barentshavet, og kommer til kysten for å gyte når den er kjønnsmoden. Som regel ankommer den gyteområdene de første to ukene i februar, med noen unntak.

Hull på hypotese

– På 80-tallet ble det fremmet en hypotese om at tidspunktet for ankomsten er avhengig av temperatur: Ved høyere temperatur ankommer lodda tidligere på året, og ved lavere temperatur ankommer den senere, sier forsker Sam Subbey ved Havforskningsinstituttet som ledet studien.

Forskerne så noe annet:

Perioden 2011–2018 var i gjennomsnitt varmere enn normalt. Men i flere av disse årene ankom lodda gyteområdene sent i januar og tidlig i februar. Dette viser at det er flere faktorer enn bare temperaturen i Barentshavet som påvirker når lodda ankommer gyteområdene.

Beveger seg vestover

Det samme fant forskerne da de så på gyteområdene. Ifølge tidligere forskning og den omtalte hypotesen vil lodda ha en østlig gyting ved Finnmarkskysten og østover på russisk side av grensen i varme år, og vestover mot vestkysten av Troms i kalde år. Men heller ikke denne sammenhengen så forskerne.

– Valget av foretrukne gyteområder har bevegd seg vestover i perioden for studien, men det har skjedd uavhengig av temperaturene i Barentshavet, sier Sam Subbey.

At flere faktorer spiller inn, utelukker likevel ikke at temperatur påvirker mer indirekte.

Temperaturendringer kan nemlig påvirke andre forhold i miljøet – som havstrømmer, saltholdighet og tilgang på føde – som igjen kan påvirke loddas utvikling og adferd. Forskerne vil nå se videre på slike sammenhenger.