Det er Fiskeridirektoratet som har gitt tilsagn om tillatelsen til Finnmark Fylkeskommune ved Nordkapp videregående skole. Av habilitetshensyn er Rogaland fylkeskommune oppnevnt som settefylkeskommune ved behandling av søknaden om lokalitetsklarering i denne saken.

Ifølge søknaden er det Grieg Seafood Finnmark som skal drifte tillatelsen i 10 år etter avtale med skolen. Undervisningstillatelsen har også en varighet på 10 år.

Ifølge avtalen skal Grieg ta imot elever på sine matfiskanlegg både på Vg1 og Vg2 nivå til praksisopplæring. Tillatelsen er tenkt knyttet til tre lokaliteter i Nordkapp kommune.

Nordkapp vgs har et fylkesdekkende tilbud innen maritime og marine fag, og at det er den eneste skolen innenfor naturbruk blå linje i Finnmark. Hovedskolen ligger i Honningsvåg i Nordkapp kommune. I tillegg har skolen undervisning i 8 distriktskommuner.

Til sammen disponerer Grieg 27 konsesjoner og har virksomhet på sjø i 4 kommuner i Vest-Finnmark. Grieg har 5 lokaliteter i drift i Nordkapp kommune, og er den eneste aktøren som har lokaliteter i nær tilknytning til hovedskolen i Honningsvåg.

Grieg skal etablere og drifte pedagogisk styrt praksis for kull på inntil 6 elever daglig ved lokalitetene som ligger nærmest skolen. Det er et mål at elevene også skal innom selskapets slakteri og smoltanlegg i løpet av opplæringen.

Finnmark fylkeskommune har samtidig søkt om dispensasjon fra forbudet mot utleie i akvakulturloven, for å kunne leie ut tillatelsen til GSF i avtaleperioden.

Fiskeridirektoratet viser til lignende tilfeller av utleie, og mener det foreligger kvalifiserte grunner til dispensasjon fra utleieforbudet.

Direktoratet viser også til at avtalen med Grieg vil bidra til å sikre en tidsriktig og god utdanning innenfor akvakultur ved skolen.