Kysttorsken er under press, og mange mener at havbruksnæringens bruk av sårbare gytefjorder medvirker til problemene. Det er bakgrunnen for et forskningsprosjekt som skal kartlegge kysttorsken i fjordene.

– Utgangspunktet var fiskernes egne observasjoner, at gytetorsk ikke går inn i fjorder med intensiv oppdrettsaktivitet, forteller forsker Pål Arne Bjørn.

Havforsker Pål Arne Bjørn leder det store kartleggingsprosjektet for å dokumentere om lakseoppdrett påvirker lokale torskestammer. Foto: Jofrid Skardhamar/Havforskningsinstituttet

Protester fra flere hold

Han er prosjektleder for Salcod-prosjektet som Havforskningsinstituttet er sentral del av.