Hvert år analyserer Havforskningsinstituttet (HI) hundrevis av prøver fra den kommersielle fangsten av våre viktigste fiskearter. Slik får forskerne mer informasjon om de ulike artene når det gjelder lengde og vekt, fiskens kondisjon, kjønnsmodning og alder.

Dette er noe av den viktige informasjon som puttes inn i modellene for bestandsberegning - grunnlaget for kvoterådene på store kommersielle fiskebestandene.

Fangstlotteri

Det som startet som sildelotteriet i 2018, og som nå går under navnet fangstprøvelotteriet (se faktaboks), er rett og slett en utvalgsundersøkelse som er basert på at fartøy melder alle fangster inn til HI via elektronisk fangstdagbok.