I en pressemelding opplyser direktoratet at etaten har fått tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet. Midlene skal brukes til å utvikle nye teknologiske løsninger for automatisk fangstregistrering om bord i fiskefartøy.

Direktoratet setter også av midler fra kontrollavgiften, slik at det sikres en finansieringsramme på minimum 20 millioner kroner til anskaffelsen over de neste tre årene.

«Vi utfordrer med denne førkommersielle anskaffelsen markedsaktører til å utvikle løsninger for automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen», heter det i meldingen der direktoratet oppfordrer aktører til å bli med på anbudsrunden.

Søknadsfrist for deltakelse er 15. oktober.

I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til direktoratet et åpent dialogmøte 14. september. Møtet vil ta for seg blant annet hva en førkommersiell anskaffelse er, behovsbeskrivelse, samt konkurransegrunnlaget.