Det Rogaland-baserte selskapet har søkt om tre utviklingstillatelser til konseptet «Fishglobe».

«Ut fra de opplysninger som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet, under tvil, at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser», heter det i et brev publisert fredag.

Direktoratet er skeptisk til at «Fishglobe» versjon 6 skal bygge på erfaring fra versjon 5, som ennå ikke er bygget.

«Når Fiskeridirektoratet likevel er kommet til at konseptet faller innenfor ordningen, skyldes dette nettopp at det skal foretas uttesting med fisk i FishGLOBE V5, og at erfaringene fra dette innhentes før man går videre med FishGLOBE V6. Det er opplyst i søknaden at FishGLOBE AS har etablert et samarbeid med industrielle investorer i et felles selskap RyFish AS. Ryfish AS er innehaver av forskningstillatelse R FD0017 (varighet fra 1. desember 2017 til 1. desember 2022), hvor forskningstema er «[f]orsøk som omhandler utprøving og dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd» 1 . Nofima AS er faglig ansvarlig/medansvarlig for forskningstillatelsen», heter det.

Det legges til grunn at versjon 5 skal være et postsmoltanlegg på 3.500 kubikk med maks 250 tonn biomasse, mens versjon 6 blir et fullskala matfiskanlegg på 31.000 kubikk med maks biomasse på 2.235 tonn.

Det understrekes at det ikke er et bindende vedtak. Fishglobe fikk nylig

av Hordaland Fylkeskommune på lokaliteten Oanes Sjø i Rogaland.

IntraFishs oversikt over søknader om utviklingstillatelser, oppdatert per fredag 28. september, finner duHER.