Det melder Fiskeridirektoratet fredag kveld.

Flytende RAS-anlegg

Qed AS søkte om 12 utviklingstillatelser til konseptet "Flytende RAS anlegg for fiskeoppdrett i Fjord". Selskapet Searas tok senere over som søker.

Konseptet presenterer en løsning for flytende anlegg med RAS (Recirculating Aquaculture Systems) i sjø, hvor volum for produksjon av fisk og vannbehandling ligger i samme enhet. I tillegg skal det være en flåte med kontrollsystem og system for mekanisk filtrering av innløps- og utløpsvann. Merdene skal holdes oppe ved bruk av multiple flytekrager. Søker opplyser at de skal teste en kuppel (lufthall) over hver merd. Kuppelen vil sørge for mindre varmetap og gi muligheter for lysstyring.

Fiskeridirektoratet har fattet vedtak om å avslå søknaden, og mener det ikke er godtgjort at det omsøkte konseptet kan realiseres som beskrevet av søker, og at konseptet derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

8 av 16 til MariCulture

MariCulture søkte om 16 utviklingstillatelser til konseptet "Smart Fishfarm". 

Konseptet er en helhetlig løsning for åpent hav, altså helt utenskjærs. Det skal være en stor flytende åpen merd, inndelt i åtte kammer. Anlegget kan minne om en større versjon av Salmars havmerd.

Fiskeridirektoratet avslår søknaden hva gjelder åtte av de 16 omsøkte tillatelsene. Direktoratet vil gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte tillatelser.

Les også:

Omgjøring av vedtak

Lerøy Seafood Group søkte om ni utviklingstillatelser til konseptet "Pipefarm". Etter første behandling innstilte direktoratet på at selskapet skulle få 450 tonn MTB til å utvikle konseptet.

Dette valgte selskapet å klage på.

Fiskeridirektoratet omgjør delvis eget vedtak om delvis avslag av 19. januar 2018, og avslår søknaden fra Lerøy Seafood Group ASA hva gjelder 6.120 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) av en omsøkt MTB på 7 020 tonn. 

Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 900 tonn MTB.

Materialvalg for Egget

Marine Harvest har allerede fått tilsagn om 6 tillatelser til konseptet "Egget".

Les også: Justering for egget

I henvendelse til Fiskeridirektoratet 30. august i år skriver Marine Harvest  at det er nødvendig å bygge selve skallstrukturen til Egget i stål i stedet for det materialet som er framhevet i søknaden (sandwich FRC).

Selskapet viser blant annet til at detaljanalyser tilsier at opprinnelig materialvalg blir langt mer kostbart enn opprinnelig budsjett, og at ved bruk av stål vil faktiske kostnader ikke overskride opprinnelig budsjett i samme grad.

Ettersom materialvalget vil ha så store konsekvenser for økonomien i prosjektet finner Fiskeridirektoratet at dersom direktoratet skulle akseptere en endring av hvilket materiale Egget skal bygges i, ville det være nødvendig med en ny vurdering av om vilkåret om betydelige investeringer er oppfylt.

"Spørsmålet om endret materiale for utvikling av Egget krever at søknaden om utviklingstillatelser vurderes på nytt opp mot flere av vilkårene for tildeling av utviklingstillatelse. Fiskeridirektoratet finner etter dette at en endring som skissert i henvendelsen fra Marine Harvest 30. august 2018 innebærer en ny søknad etter laksetildelingsforskriftens bestemmelser om utviklingstillatelser. Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphørte 17. november 2017. Fristen for nye søknader er etter dette gått ut. 

For ordens skyld understreker Fiskeridirektoratet at en utvikling av Egget i stål ikke vil være i samsvar med tilsagnet. Fiskeridirektoratet har etter vurderingene foretatt over ikke anledning til å endre tilsagnet av 1. mars 2017 når det gjelder materialvalg for utvikling av konseptet Egget.