At taredyrking kan bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren og dermed motvirke klimaendringer, har vært nevnt her i Tekfisk tidligere. Det er heller ingen tvil om at det er et stort potensial for reduksjoner i CO2-utslipp innen nær sagt alle aktiviteter. Her kan selvfølgelig også havbruks- og fiskerinæringene bidra positivt.

Det er imidlertid et annet aspekt som det er like viktig å diskutere: Hvilke forutsetninger vil vi ha for havbruk og fiskeri i havet og langs kysten vår i årene som kommer? Eller sagt på en annen måte: Hvordan vil klimaet i havet og langs norskekysten egentlig være?

Gjestekommentar

Ole Jacob Broch er seniorforsker ved Sintef Ocean, avdeling Miljø og nye ressurser.

Broch