Dataekspertene som tidligere satt på bakrommet i bedriften, og som dessverre av mange var ansett som et nødvendig onde for at systemer skulle virke, er nå flyttet fram i lyset og skal gi svar på alle de utfordringer man tidligere ikke var i stand til å løse. 

Einar Wathne, styreleder NCE Seafood Innovation Cluster Foto: NCE Seafood Innovation Cluster

Med Big Data, skyløsninger, maskinlæring og kunstig intelligens har bedrifter endret fokus og ressursallokering. Universitetenes studier som omhandler dataanalyse er blitt de mest attraktive og kandidatene derfra støvsuges ut i de mange næringer som nå blir digitalisert.

Gisle Nondal, daglig leder Ocean Innovation Norwegian Catapult AS Foto: Ocean Innovation Norwegian Catapult AS

Også havbruksnæringen har fått opp øynene for potensialet i å samle og bearbeide store datamengder og få dataene omgjort til innsikt. Vi ser eksempler på en rekke initiativer innen automatisk analyse av bilder av fisk for lusetelling, fiskestørrelse og biomassemåling, foringsgrad eller initiativ for å si noe om fiskens velferd.

Prosjektet AquaCloud ble startet av NCE Seafood Innovation Cluster allerede i 2016. Her startet man med å koble store datasett med lusetellinger fra mer enn 2800 merder spredt langs hele kysten med tilgjengelige miljø- og strømdata for å utvikle «lusevarsler» som oppdretterne kunne nytte til å sette inn tiltak i forkant av luseangrep. Kvaliteten på lusedataene var ikke god nok, noe som igjen førte til at Aquacloud sine første modeller ikke ga tilstrekkelig beslutningsstøtte.

Også havbruksnæringen har fått opp øynene for potensialet i å samle og bearbeide store datamengder og få dataene omgjort til innsikt

Det viste seg at utvelgelseskriteriene for fisk, små utvalg og ulik telleteknikk, svekket datakvaliteten og dermed muligheten til å gå fra data til innsikt.

Prosjektet AquaCloud 2.0 ble derfor sparket i gang, vinteren 2018 av framsynte partnere i NCE Seafood Innovation Cluster, og prosjektet skal utvikle fremtidens digitale infrastruktur for havbruksnæringen. Med infrastruktur mener vi ikke maskiner og datalinjer, men derimot de standarder disse skal bygges etter og enda viktigere; standarder og beskrivelser av data og hvordan de skal måles.

AquaCloud 2.0 er et bransjeinitiativ hvor en ønsker at hele næringen skal være med, inkludert sjømatbedrifter, teknologileverandører, næringsorganisasjoner, fagmiljøer, forskningsmiljøer og myndigheter.

Prosjektet er så viktig at satsing på digital infrastruktur og standarder er definert som en av hovedpilarene i Ocean Innovation Norsk Katapult Senter (www.oceaninnovation.no) som nylig har etablert seg på Marineholmen i Bergen. Dette sikrer bedriftene støtte til å etablere bransjestandarder og gir også standardene er hjem når de etablert. Senteret som er en del av Norsk Katapult ordningen (www.norskkatapult.no) eies av NCE Seafood Innovation Cluster, GCE Ocean Technology, Additech AS, VIS og Marineholmen Raslab AS, og tilbyr infrastruktur for prototyping og testing for bedrifter og andre innen havnæringene

Undertegnede er overbevist om at AquaCloud vil kunne: 

1. Utvikle beste praksis og protokoller for innsamling og utveksling av data som bygger på åpne standarder og som videre muliggjør utveksling og analyser på tvers av selskaper

2. Gjøre data tilgjengelig for forskning og innovasjon for en bærekraftig næring 

3. Bygge ny innsikt gjennom analyser og innovasjoner og dessuten gi underlag for forbedrede reguleringer