Havfiskeflåtens organisasjon ønsker å inngå en forpliktende avtale med myndighetene, med premisset om at begge parter forplikter seg til å ta flåten inn en langt mer utslippsfri fremtid.

– Fornying vil være en forutsetning for å lykkes med et grønt skifte i fiskeflåten, og det er viktig at lønnsomheten og fornyingsevnen fortsatt er til stede i flåten. Det må heller ikke skapes usikkerhet rundt sentrale rammebetingelser, som kvotefordelingen om fiskeflåten skal lykkes med det grønne skiftet, sier Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt.

Øremerket fond

Styrelederen ønsker videre at CO2-avgiften fra flåten går inn i et fond som i sin tur kan subsidiere biodrivstoff og støtte utslippsreduserende tiltak. Han understreker i meldingen at fiskerne allerede føler klimaendringene på kroppen.

– Dette kan få alvorlige konsekvenser for livet på jorden og i havet. Det haster derfor med å iverksette tiltak, og alle bidrag er viktige. Fiskerne er selv utsatt for virkningene av klimakrisen ved at endringer i havtemperaturen fører til endret adferd hos arter vi fisker på.

En fersk FN-rapport viser at om det ikke kuttes drastisk i klimagassutslipp, vil global oppvarming spinne ut av kontroll. Fiskebåt sine medlemmer vil forplikte seg til nettopp å redusere utslippene av klimagasser. Dette skal gjøres samtidig som havfiskeflåten fortsetter et bærekraftig fiske.

I meldingen påpeker Fiskebåt at villfanget fisk er det mest «klimavennlige animalske proteinet du kan spise».

Langt frem for utslippsfrie alternativ

Parisavtalens mål om 50 prosent reduksjon i utslippene innen 2030 betyr samtidig at der ennå ikke er på plass reelle alternativ til fossile eller biodrivstoff i fiskeflåten. I pressemeldingen pekes det på at nullutslippsalternativ som ammoniakk og hydrogen er mange år unna, også etter at teknologien er der.

Det er særlig to kuttområder Fiskebåt mener de kan levere på. Hybridifisering av flåten vil gi et mer energieffektivt fiske, og biogass og biodiesel vil på sin side kunne kutte en langt større andel av utslippene.

Berfjord ønsker samtidig «pålitelig utslippsstatistikk for klimagasser i maritim sektor», et område Statistisk sentralbyrå nylig har brent seg på. I tallene for 2020 hadde de underrapportert andelen marine gassoljer fra 24 til 15 prosent. Dette har fått solide konsekvenser for hvordan Norges klimaregnskap ser ut.

Flinkere på resirkulering

Fiskebåt vil også bidra til at transportsektoren de er avhengige av også reduserer sine utslipp til et minimum. Organisasjonen ønsker også å bli flinkere til resirkulering og utnyttelse av fiskeråstoffet.

– Det er heller ikke akseptabelt at norske fiskekvoter blir overtatt av utenlandske fartøyer med langt høyere klimagassutslipp enn norske fiskefartøyer, påpeker Berfjord, som også peker på politikernes ansvar for å sikre forutsigbare rammebetingelser.