I mars 2017 søkte Mariculture om 16 utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «Smart Fishfarm». Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Det går frem av et brev fiskeridirektoratet har sendt til selskapet, skriver IntraFish.

Mariculture ble etablert av Jan Vatsvåg. Han var tidligere administrerende direktør i Global Maritime, som er sentral leverandør til Salmars havmerd. I april i år, kjøpte også Salmar 51 prosent av selskapet.

Fakta om utviklingstillatelser

 • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
 • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
 • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
 • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
 • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
 • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn en søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
 • Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Fiskeridirektoratet vil nå gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser, men understreker i brevet at dette ikke er et bindende tilsagn. 

– For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen om utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette, skriver de og ber om at søker sender inn ytterligere dokumentasjon.

Konkret ber de om:

 • Detaljert kontantstrømsanalyse for hvert år gjennom hele prosjektperioden med en samlet analyse.
 • Finansieringsbekreftelse.
 • Produksjonsplan for hele prosjektperioden.
 • En nærmere redegjørelse for biomassebehovet i prosjektet, herunder en redegjørelse for den gradvise uttestingen av konseptet.
 • Status for prosjektet, eksempelvis oppdaterte fremdriftsplaner, nye aktører det er inngått avtaler med, status anbudsprosesser og lignende.
 • Eventuelt andre dokumenter søker anser som relevant for behandling av søknaden.

Selskapet har frist på tre uker til å sende inn dokumentasjonen.