Etter at Fiskeridirektoratet behandlet søknaden fra Cermaq om 10 utviklingstillatelser til å utvikle konseptet «iFarm», ble seks av de ti omsøkte tillatelsene avslått.

Cermaq valgte å klage på dette vedtaket, og fastholder at det er nødvendig med ti tillatelser for å gjennomføre prosjektet.

Selskapet kommer i klagen med en rekke innsigelser på direktoratets behandling av søknaden. Blant annet mener Cermaq at tildeling av mindre biomasse enn de har søkt om vil føre til fare for feil designvalg, at utviklingsprosessen vil bli på over ti år, som medfører en risiko for at prosjektet ikke blir utviklet, og at kostnadene vil øke vesentlig.

Etter en gjennomgang av klagen fant ikke Fiskeridirektoratet grunn til å endre sitt vedtak. Klagen ble derfor oversendt departementet for videre klagebehandling.

Departementet er enig i Fiskeridirektoratets vurdering av at inntil fire utviklingstillatelser vil gi selskapet tilstrekkelig fleksibilitet til å utvikle sitt konsept. Departementet påpeker også at et tilsagn om utviklingstillatelser ikke innebærer at man kun kan bruke de aktuelle tillatelsene til å gjennomføre prosjektet. Søker står fritt til å bruke egen biomasse og egne lokaliteter til å gjennomføre prosjektet.

Departementet har avslått klagen fra Cermaq.