Aqualine søkte om 10 utviklingstillatelser til å realisere konseptet «Aqualine Subsea System», et system for nedsenket produksjon av laks med bruk av åpen merdteknologi.

Den nedsenkbare merden skal under produksjon være senket til 10 meters dyp, og kunne heves og senkes etter behov.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden fra selskapet, og begrunnelsen var at prosjektet ikke oppfylte vilkåret om betydelig innovasjon.

Selskapet valgte å klage på avslaget.

Aqualine mener at Fiskeridirektoratet i sitt vedtak ikke har lagt vekt på at Aqualine Subsea System bidrar sterkt til å utvikle teknologi som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

Aqualine anfører at utviklingsarbeidet i konseptet skiller seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi på akvakulturområdet som er i alminnelig, kommersiell bruk, og ikke bare er en naturlig videreføring av det som er benyttet tidligere.

Her viser selskapet blant annet til en tredjepartsvurdering fra ÅF Reinertsen som karakteriserer konseptet som banebrytende.

Direktoratet på sin side opprettholdt sitt avslag, og mener at teknologiutviklingen i konseptet er å regne som naturlig videreføring av tidligere benyttet teknologi og ikke som betydelig innovasjon.

Nærings- og fiskeridepartementet har i likhet med direktoratet kommet til at kravet til innovasjon ikke er oppfylt, og har derfor vedtatt av Fiskeridirektoratets avslag opprettholdes.