SINTEF Ocean har ledet gjennomføringen av prosjektet Ekstremverdianalyse strøm, i samarbeid med Åkerblå, Multiconsult, Aquastructures og Sinkaberg-Hansen, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, som har finansiert prosjektet. 

I sluttrapporten har prosjektgruppen konkludert med følgende anbefalinger:

  • Strømmålinger i en måned anses å være en for kort periode til å kunne fastsette pålitelige ekstremverdier for mange lokaliteter. 
  • Det anbefales at strøm måles i minst ett år med påfølgende ekstremverdianalyse for å fastsette 10- og 50-årsstrøm. 
  • I gitte situasjoner kan det være fornuftig å åpne for bruk av kortere måleperioder. I slike tilfeller anbefales tre måneder som korteste tillate periode og det er gitt omregningsfaktorer avhengig av måleperiodens lengde for beregning av ekstremstrøm.
  • Det er ikke funnet noen entydig sammenheng mellom strømstyrke og årstid, og det anbefales derfor at praksisen med å komplettere hull i tidsserien med påfølgende målinger neste år avvikles. 
  • For framtida bør det tilstrebes overgang til 10 minutters vektorielt middel som standard for målt strøm. 
  • Resultatet av ekstremverdianalyse basert på langtidsmålinger viste at verdiene var innenfor 20 prosent av “fasit” etter tre måneder, innenfor 10 prosent etter ni måneder og innenfor 5 prosent etter vel ett år. Samme analyse bør kjøres på flere tidsserier for å få denne relasjonen validert.