AkvaDesign søkte opprinnelig om 10 tillatelser for sitt konsept for semi-lukket anlegg i sjø. Selskapet mener konseptet vil gi et bidrag til en videre miljømessig vekst i norsk lakseproduksjon. 

Blant annet legger selskapet vekt på at konseptet har en arealbesparende effekt ved at anlegget kan benyttes på lokaliteter som i dag normalt ikke ville blitt klarert for oppdrett med åpne merder, skriver IntraFish.

Konseptet består av en lukket pose i stedet for åpen not.

Gått flere runder

Saken til AkvaDesign har gått flere runder før den nå altså har resultert i et tilsagn om to utviklingstillatelser til selskapet.

Fiskeridirektoratet valgte først å avslå søknaden til selskapet. Etter at selskapet valgte å klage på vedtaket, endte klagen opp hos Nærings- og fiskeridepartementet, som sendte AkvaDesign sin søknad tilbake til direktoratet med sikte på tildeling av inntil to tillatelser.

Fiskeridirektoratet fattet deretter vedtak om tildeling av en tillatelse til selskapet. Selskapet valgte å klage også på dette vedtaket. Klagen endte med at Nærings- og fiskeridepartementet fattet vedtak om at selskapet skulle få tilsagn om to tillatelser.

På bakgrunn av vedtaket fra departementet, har nå altså Fiskeridirektoratet sendt et nytt tilsagn, denne gang om to utviklingstillatelser, til AkvaDesign.

Hver tillatelse er på 780 tonn og er gitt for en periode på 15 år.

Stjernefarm fikk nei

Norsk Marin Fisk/Stjernefarm har imidlertid ikke nådd frem med sin klage om avslag på utviklingstillatelser, skriver IntraFish

Norsk Marin Fisk (NMF) søkte gjennom sitt datterselskap Stjernefarm i mars 2016 om tre utviklingstillatelser til konseptet «AkvaHub», en stor lukket ståltank til ferskvannsbehandling mot lakselus og AGD, tilknyttet tre store åpne 70x30 firkantmerder i stjerneform.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå behandlet klagen, og kommer i likhet med Fiskeridirektoratet til at konseptet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon, og har derfor avslått klagen til NMF.