– Det vi legger frem i dag er et første viktig steg, sier Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under et pressemøte tirsdag.

Da presenterte NVE de 20 områdene de mener kan egne seg for havvind, og der sjansen for interessekonflikter er lav. Disse strekker seg fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord.

Det har vært knyttet store forventninger til direktoratets fremlegging, som skal identifisere aktuelle havvind-områder.

Kartet viser foreslåtte havvindområder. Foto: NVE

– Ikke «gryteklare»

Under pressemøtet presiserte Lund at ingen av de 20 områdene er «gryteklare» for utbygging.

– Alle disse områdene må utredes nærmere i det man kaller en strategisk konsekvensutredning. Vi har identifisert område som er gode med tanke på vindressurser, og der sjansen for konflikter er minst, fortalte han.

Andre direktorat, som Fiskeridirektoratet, har deltatt med sine innspill. Lund viser til at det fortsatt er potensial for konflikter mellom næringer.

– Men i dag legger vi frem områdene der interessemotsetningene er minst, og det er disse områdene vi som samfunn må jobbe videre med, sier han.

Sprellende ferske nyheter siden 1923!
Prøv oss i 100 dager for kun 100 kroner. Jubileumstilbudet varer ut april.

Enige om 19 av 20 områder

I en pressemelding publisert på NVEs hjemmesider uttaler fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen at de fleste av de 20 områdene rapporten peker på ligger utenfor viktige fiskeområder.

– Og i områdene som er pekt ut som egnede for havbruk til havs kan det være mulig med sameksistens. Fiskeridirektoratets hovedoppgave i arbeidet med å finne egnede områder for havvind har vært å ivareta fiskeri- og akvakulturinteressene på best mulig vis, samtidig som vi skal være konstruktive og bidra til å finne gode løsninger, uttaler Bakke-Jensen.

– Selv om direktoratsgruppen samlet står bak anbefalingen om 19 av de 20 områdene, er det viktig å få fram at vi mangler kunnskap om hvordan havvind påvirker akvakultur og fiskebestandene. Denne kunnskapen er det viktig å få, uttaler Bakke-Jensen.

Privat rapport vekket reaksjoner

Listen med anbefalinger fra NVE er langt mer moderat enn det som kom frem i en fersk rapport fra Multiconsult, utviklet på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind og utbyggerne Source Galileio, Equinor, Deep Wind Offshore og Hafslund.

I Multiconsult-rapporten ble 46 felt identifisert som egnet for havvindutbygging. Disse skulle, ifølge rapporten, utpeke seg «ved at det er få åpenbare konflikter og (...) at de er teknisk egnet for havvind».

Mens regjeringen har en ambisjon om en installert effekt på 30 GW innen 2040, representerer de 46 feltene i rapporten mellom 241 og 338 GW.

Det enorme omfanget vekket sterke reaksjoner i fiskerorganisasjonene. Fiskarlag-leder Kåre Heggebø krevde blant annet at rapporten måtte trekkes tilbake.

To utlysninger gjennomført

I slutten av mars presentere statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utlysningen for de to første havvindområdene på norsk sokkel.

Første fase av Sørlige Nordsjø II tildeles én aktør gjennom en prekvalifiseringsrunde, etterfulgt av en auksjon og tildeling innen utgangen av 2023.

Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse om utlysing av havvindområder i slutten av mars. Foto: Bjørg Davidsen

Målet er å holde statsstøtten så lav som mulig.

Lisens på Utsira Nord skal tildeles tre aktører gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier, også her med tildeling innen utgangen av 2023. På Utsira Nord får imidlertid bare to aktører statsstøtte i første runde.

Den tredje aktøren vil få muligheten til å beholde prosjektområdet «for en periode». Målet er at kostnader skal kunne kuttes, samtidig som utbyggeren kan søke midler fra øvrig hjelpemiddelapparat og delta i fremtidige konkurranser om statsstøtte for havvind.