Kystverket opplyser på sine nettsider torsdag ettermiddag at sanksjonene som er iverksatt mot Russland ikke påvirker los- eller farledsbevisordningen.

Lospliktige fartøy kan som før benytte russiske og andre utenlandske navigatører med gyldig farledsbevis til å oppfylle losplikten. Russiske fartøy kan også bestille los som normalt, viser Kystverket til i en orientering.

Handel og aktivitet kan bli påvirket

Sanksjonene berører ikke Kystverkets tjenester direkte, viser etaten til, men handel og aktivitet i norske havner kan bli påvirket av situasjonen.

Kystverket viser til at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at PST har uttrykt at etterretningstrusselen i Norge nå er høyere enn før invasjonen.

Når det gjelder hvilke sanksjoner som gjelder, er disse fastsatt av Utenriksdepartementet i en egen forskrift. Forskriften finner du HER.

Havner kan bli berørt

Etaten peker på at skipstrafikken og havnene kan bli berørt av restriksjonene som er innført, da disse innebærer handel med visse varer, at noen leveranser krever forhåndstillatelse av Utenriksdepartementet og at det ikke er tillatt å handle med utpekte utenlandske aktører, heter det i orienteringen på Kystverkets nettsider.

Ikke forbud mot russiske fartøy

Per i dag er det ingen generelle forbud mot at russiske personer eller russiske fartøy skal kunne få komme til Norge eller bruke norske havner.

På spørsmål om enkelthavner kan nekte anløp fra russiske fartøyer, opplyser Kystverket blant annet at havner kan avvise fartøy dersom fartøy fører til risiko eller sikkerhet (den fysiske sikkerheten i selve havnen).

Anløp kan videre nektes dersom anløpet fører til fare for skade på havnens infrastruktur eller personer som oppholder seg i havnen. Sikkerhetspolitiske vurderinger faller utenfor begrepet «sikkerhet» i havne- og farvannsloven § 27.

«Slike vurderinger foretas av Forsvarsdepartementet, og ikke den enkelte havn. Skulle myndighetene beslutte at russiske fartøy ikke skal ha adgang til å anløpe norske havner, suspenderes naturligvis havnenes plikt til å motta slike fartøy», opplyser Kystverket.

Mer informasjon om havneanløp, hvordan los- og farledsbevisordningen håndteres, finner du på Kystverkets nettsider.