Magnus Roth snakker vanligvis ikke med pressen. I et intervju med Dagens Næringsliv i 1998 sa den svenske fiskerigründeren bosatt i Drøbak at «Vi ønsker ikke avisomtale. Det skader oss bare». Tanken den gang var å være til stede, men ikke synes.

Magnus Roth, var en av tre aksjonær i Ocean Trawlers som i 1990 årene satset på salg av russisk fisk med base i Drøbak, Norge. Foto: Arkivfoto

Etter årevis i taushet bryter han prinsippet om å snakke. Fiskeribladet møter 65-åringen for å snakke om hans 20 års engasjement i russisk fiskeri og svertekampanjen på Facebook. Nå opplever han at det skrives mer om ham enn det som godt er.

– Noe er bevisst uriktige påstander, sier han, og føler at han må ta til motmæle og gjør et unntak fra sitt tidligere prinsipp.

Roths erfaringer med sine russiske samarbeidspartnere er delte, innrømmer han.

– Russerne er grunnleggende mistenksomme. Likevel er de stort sett ganske troskyldige, og som oftest svært pålitelige og betaler alltid tilbake det de skylder. De har som mål alltid å gjøre opp før et nytt år, for ikke å dra gjelden med seg inn i et nytt år, sier han.

Roth er i dag bosatt i Sveits. Det har han vært siden 2014. Før det bodde han 20 år i Norge.

Norge åpner

Det hele begynte på 1990-tallet. Norge åpnet opp for utenlandske fiskelandinger. Fisken skulle holde aktivitetsnivået i fiskeindustrien oppe. Tidligere hadde norske fiskere hatt enerett til å forsyne norsk fiskeindustri med fisk.

Russiske trålere, som «Mark Lubovskii», leverte fisk til norske fryselagre. det tjente russerne på og det tjente norske fiskeeksportører på. Foto: Geir Vinnes

– Dette hadde en positiv innvirkning for fiskerivirksomhetene på Kolahalvøya, sier Roth.

Roth har hatt et 20-års samarbeid med russerne Vitaly Orlov og Alexander Tugushev, begge barn av Sovjetunionen. Fremtidsutsiktene deres ble imidlertid brått endret da Sovjetunionen brøt sammen.

Nå er Roth i rettskonflikt med sine to tidligere forretningskompanjonger. Feiden dreier seg om eierforholdet til en virksomhet som i dag er verd rundt ti milliarder kroner, der russiske Norebo Group inngår.

Vitaly Orlov er nå eneeier av Norebo Group, men kreves andeler av Alexander Tugushev. Foto: Privat

I søksmålet i London krever blant annet Tugushev et oppgjør for en tredjedel av verdiene i den internasjonale fiskevirksomheten, som nå består av Norebo Group og TTC Group.

De russiske selskapene i Norebo Group kontrolleres og eies av Vitaly Orlov, de andre selskapene eies og kontrolleres av Three Towns Capital (TTC) i Hongkong, som igjen kontrolleres av Magnus Roth.

Starten i Drøbak

Det hele startet i 1990-årene som Ocean Trawlers, stiftet og drevet fra den søvnige østlandsbyen Drøbak. Magnus Roth kom inn i samarbeidet med russerne med kommersiell kompetanse, og han sto for kontaktnettet til fiskekjøpere utenfor Russland. Kjernen i søksmålet går tilbake til 1997 og dreier seg om en avtale som ble inngått da.

Alexander Tugushev kom med i Ocean Trawlers i 1998, men fremsto i årene etter aldri offisielt som eier.

I rettssaken i London som Aleksander Tugushev har anlagt mot Vitaly Orlov, Magnus Roth og Andrey Petrik om eierskap i Norebo Group, hevder både Roth og Tugushev at dette førte til at Tugushev ble partner i deres virksomhet, Ocean Trawlers, mens Orlov og Roth fikk rett til lignende eierskap i Tugushevs gruppe av russiske virksomheter.

Dette bestrides av Orlovs talsmann, Sergey Sennikov.

- Det er misvisende å hevde at Orlov og Roth byttet eierandel i Ocean Trawlers mot lignende eierandeler i russiske virksomheter. Det foreligger ingen bevis på at slikt bytte var gjennomført, sier talsmannen.

Roth viser til at virksomhetene senere ble konsolidert i et holdingselskap, Almor Atlantika. Det var dette selskapet som eide fiskefartøyene i Russland.

Fartøyene ble innlemmet i en russisk gruppering som senere inngikk i Norebo Group, og Roth og Tugushev hevder at avtalen den gang var at Tugushev samlet sett hadde rett til en tredjedel av de samlede virksomhetene. Orlov benekter også dette. Ifølge Orlovs talsmann foreligger det ingen bevis på at Tugushev samlet sett hadde rett til en tredjedel av de samlede virksomhetene.

Alexander Tugushev var en av tre eiere i Ocean Trawlers da selskapet ble etablert i 1997. Foto: Privat

Fra en sped begynnelse i 1997 bygget de seg raskt opp til en omsetning på over milliarden. I 2019 omsatte virksomheten for rundt 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 13,67 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

Brygget seg opp til strid

– Skiftet kom i 2012 og 2013. Da brygget det opp til strid mellom Tugushev og Orlov. I årene etter diskuterte vi salg av selskapet, men Orlov tok etter hvert mer og mer over ledelsen av deler av Norebo Group, og sluttet etter hvert å behandle meg som likeverdig partner.

– Vitaly Orlov og jeg var opprinnelig venner. Men avstanden mellom oss ble stadig større, sier Roth.

Orlov var norsk statsborger frem til 2014, samtidig som han var russisk statsborger, og hadde tilpasset seg vestlige standarder for driften av Norebo Group. På denne tiden satte russiske myndigheter krav til at fiskebedrifter, eller virksomheter som kontrollerer slike bedrifter, skal være registrert i Russland.

– Jeg bestemte meg da for å selge meg ut, sier Magnus Roth.

Norebo Group
  • Norebo Group er et selskap med hovedkontor i Murmansk (Russland) som i dag kontrollerer salgsvirksomheten som tidligere er kjent i Norge som Ocean Trawlers (OT) og var eid av Magnus Roth og Vitaly Orlov, samt en tredje partner.
  • Selskapet eies nå av Orlov alene og består av en gruppe av selskaper, der OT også er innlemmet, som driver internasjonal fiskervirksomheter som i stor grad baserer seg på russiske staters fiskekvoter.
  • Konsernet fisker, prosesserer og distribuerer over 400.000 tonn fisk hvert år og tilsvarende 1,5 milliarder dollar (13,6 milliarder kroner), går det frem av rettssaken som pågår i London.
  • Konsernet er et vertikalt integrert fiskeriselskap, som inkluderer store fiskeforetak i Nordvest-Russland, og i Fjernøsten i Russland, handelsbedrifter som selger fiskevarer i Russland og i utlandet, moderne fiskeforedlingsfabrikk og fryseterminal, rederi, samt selskaper som er involvert i administrasjon og forvaltning av Norebos eiendeler.

Da Magnus Roth solgte seg ut av Norebo Group i 2016 for 200 millioner dollar, hadde han i noen år sett et skifte i russisk økonomisk tenkning.

– Fra å ha en åpen og liberal økonomi, ble flere og flere sektorer definert som «strategiske» med påfølgende krav om statsborgerskap og bosted i Russland, sier han.

– Tidligere hadde Norebo Group vært drevet etter vestlige standarder og verdier. Nå endret det seg til å bli et spill der ulike russiske interesser søkte kontroll over ett av Russlands største fiskerikonsern.

Dømt for svindel

Tugushev hadde i mellomtiden søkt seg til russisk fiskeriadministrasjon, og måtte dermed fratre som eier av den russiske virksomheten eller overføre aksjene til tillitsstyring mot statens garantier. Som embetsmann hadde han ikke lov til å ha økonomiske interesser i selskaper han kunne gi fordeler til.

Han ble også dømt for svindel ved tildeling av fiskekvoter til en russisk virksomhet, og han måtte sone i fengsel fra 2004 til 2009. Han har selv hele tiden påstått at han var uskyldig.

Magnus Roth

Magnus Roth (63) er en svensk statsborger som i mange år har bodd i Ålesund og i Drøbak i Norge og i Hongkong, men som per i dag er bosatt i Lugano i Sveits.

Roth har i mange år vært involvert i norsk fiskerinæring og andre norske virksomheter, først og fremst som investor.

Han solgte seg ut av den russiske fiskerivirksomheten Norebo Group (i begynnelsen kjent som Ocean Trawlers) i 2016, og har siden investert nesten 500 millioner kroner i norske virksomheter.

Han har i dag styreplass både i Songa Offshore og den norske shippingbanken Maritime & Merchant Bank.

Etter at Tugushev ble løslatt i 2009, ønsket han å gjenoppta sitt eierskap i virksomheten. Han fikk en operativ rolle i den russiske virksomheten i Murmansk.

Roth sier partene inngikk en avtale om at Orlov skulle lede den russiske virksomheten i 2012. Orlov hevdet imidlertid at han ikke kunne samarbeide med Tugushev. Samtidig ble det forhandlet om salg av deler av aksjene i Norebo-konsernet til Russian Sea. Dette selskapet var Norebo Groups største konkurrent og ble kontrollert av oligarken Gennady Timchenko.

Salget ble aldri fullført på grunn av en tvist mellom Orlov og Tugushev, som førte til at Orlov stoppet salgsprosessen. Kjøperen krevde en garanti for at Tugushev ikke hadde noen rettigheter i Norebo Group.

– Jeg ville selge, men Orlov ville ikke selge så lenge konflikten med Tugushev ikke var løst, sier Roth.

Orlovs talmann sier det foreligger ingen bevis på at partene inngikk en avtale om at han skulle lede den russiske virksomheten, eller at de ble forhandlet om salg av deler av aksjene i Norebo-konsernet til Russian Sea.

Roth sier at det i 2014 ble undertegnet en ny intensjonsavtale med RDIF – Russian Direct Investment Fund – som er et statlig fond opprettet i 2011 av den russiske regjeringen. Også i dette forsøket førte uenighet mellom de to andre partnerne til en kansellering av salgsprosessen. Også her krevde kjøperen en garanti for at Tugushev ikke ville ha noen rettigheter i virksomheten.

Orlovs talsmann sier det foreligger ingen bevis på at det ble undertegnet en ny intensjonsavtale med RDIF.

Den tredje eieren

I 2016 ble Roth kjøpt ut av Norebo Group for i underkant av to milliarder kroner. Fra da av hevder Roth han ikke har hatt noe med Norebo Group å gjøre. Han er derfor litt overrasket over at Tugushev har tatt ham med i kravet om en tredjedel av verdien av Norebo-konsernet per i dag, tilsvarende en andel på rundt 350 millioner dollar, rundt tre milliarder norske kroner.

Magnus Roth (tv) solgte seg ut av Norebo Group i 2016. Etter det har han investert i flere norske selskaper, blant annet med Åge Remøy og Arild Myrvoll. Foto: Endre Vorren / Vestlandsnytt

Tugushev hevdet i retten i London at de to andre eierne i virksomheten lenge har regnet ham som medeier, men at dette plutselig endret seg i 2015. Som bevis på dette viser han til at han fra 2005 til 2015 mottok et betydelig utbytte fra virksomheten, tilsvarende 30,9 millioner dollar, eller rundt 270 millioner norske kroner.

Roths syn er at da han solgte seg ut av Norebo Group i 2016, lovet Orlov å ta seg av ethvert krav fra Tugushev, og at beløpet han selv fikk betalt bare dekket Roths egen tredjedel.

– Det er Orlov som forpliktet seg til å løse saken med Tugushev. Og når det gjelder Norebo Group, som var basert i Russland, var den alltid under full kontroll av Orlov, sier Roth.

Orlovs talsmann mener det foreligger ingen bevis på at Magnus Roth og/eller Vitaly Orlov regnet Tugushev som medeier. Vi ser ingen sammenheng mellom utbetalinger til Tugushev og hans status som medeier, sier talsmannen.

Sammensvergelse

I et søksmål om eierforholdet til Tugushev, som i disse tider pågår i London, hevder Tugushev at mens han satt i fengsel hadde Orlov og Roth sammensverget seg mot ham. Etter at han ble nestleder i den statlige fiskerikomiteen i 2003, ble Tugushevs aksjer i Almor Atlantika overført til CJSC Norebo Invest uten hans viten eller samtykke.

Påstanden om en sammensvergelse mot Tugushev bestrides på det kraftigste av Roth. Roth sier han fortsatt mente at Tugushev hadde en rett på opptil en tredjedel av virksomheten og behandlet ham i samsvar med det.

– Men av åpenbare grunner, på grunn av Tugushevs straff, var det ikke mulig for Tugushev å bli registrert som aksjonær i TTC-virksomheten, siden det ville bringe bank og andre kommersielle forhold i fare.

Søksmålet føres i London, på grunn av at Orlov har bodd der store deler av tiden siden 2003. Siden den påståtte planleggingen og konspirasjonen skal ha funnet sted i England, er Tugushev av den oppfatning at en engelsk domstol må avgjøre i sak. Retten har gitt ham medhold. Verken Roth eller Orlov er enige, men saken fortsetter i England.

Til sak mot Facebook

I forbindelse med rettssaken i London opplever Roth at det er satt i gang en svertekampanje mot ham.

Magnus Roth har stevnet Facebook med krav om å få fjernet en svertekampanje lagt ut under navnet «The Magnus Roth Investigation». Her i Oslo tingrett der han fikk saken avvist og ble henvist til Irland, der Facebook har sitt europeiske hovedkvarter. Foto: Fredrik Grønningsæter/Kapital

Roth tilbakeviser påstandene som har kommet på Facebook som fullstendig grunnløse. De er opprettet av en anonym person, og han har nå gått til rettssak mot Facebook for å få fjernet påstandene og siden.

– Jeg har vært en lovlydig borger og betalt min skatt til de landene jeg har bodd i. Det være seg Norge, Sverige, Sveits eller Hongkong, sier han og mener påstandene om ulovligheter er absurde.

– Det viser også hvor rettsløse borgere er mot misbruk i Facebook-universet. Hvem som helst kan opprette en side hvor andre henges ut. Hvis ikke Facebook i sin sporadiske egenkontroll fanger det opp, må den som blir utsatt for hets anlegge sak for en domstol i Irland, hvor Facebook har sitt europeiske hovedkontor.

– Det etiske sikkerhetsnettet for alle Facebook-brukere er flyttet til Irland. Hvordan skal en privatperson være i stand til å rette opp en urett begått mot ham eller henne med en slik ordning, spør Roth.

Rettssaken i London er berammet til 2022. Han forventer at retten bekrefter at han ikke har konspirert for å frata Tugushev noe. Han blir nok boende i Sveits, men har også relasjoner til Norge. Men han kommer neppe å bosette seg her igjen.

Fra en forretningsgård i Storgata 18 i Drøbak bygget Magnus Roth og Vitaly Orlov opp et av verdens største fiskeriselskaper. Nå har de to røket uklar. Eiendommen ble ifølge Dagens Næringsliv solgt til et selskap der Roths kone Cathrine Norstrøm eide halvparten av aksjene. En aksjepost som Norstrøm så solgte videre til et selskap eid 100 prosent av Roth. Foto: Per Ståle Bugjerde

Svar fra Orlov og Tugushev

Fiskeribladet har sendt uttalelser fra Magnus Roth til Vitaly Orlov og Aleksander Tugushev, via deres kontaktpersoner. Vi har mottatt svar fra begge. Orlovs kommentarer er stort sett gjengitt i teksten over, etter innspill fra Orlovs talsperson Sergej Sennikov, som er visedirektør i Norebo. I sitt første tilsvar til saken sa han dette;

«Du refererer til eksistensen av forhandlinger i High Court i London i forhold til et omstridt krav fra Alexander Tugushev, som Orlov er forhindret fra å kommentere.

Det er tydelig at du er blitt informert av Roth, direkte eller på annen måte, med hans egne uttalelser som ikke har noen sammenheng med sannheten. Som Roth bare vet for godt, ble Alexander Tugushev med rette dømt for korrupsjon og svindel i en offentlig sak. »

Talspersonen gjengir påstander som er fremsatt om Roth på Facebook og om Tugushev i andre media, som Fiskeribladet har valgt å ikke gjengi av hensyn til pressens vær varsom plakat, da dette er udokumenterte påstander.

Fra Jason Woodland, som er partner i Peters & Peters Solicitors LLP, får vi denne uttalelsen fra Aleksander Tugushev;

«Bakgrunnen for denne tvisten er veldig kompleks, og hr. Tugushev godtar ikke nøyaktigheten av alt som tilskrives Roth i eposten din.

Han ønsker bare å kommentere det siste spørsmålet og si at det er usant at Tugushev er under påvirkning av kjente russiske kriminelle som prøver å få kontroll over Norebo-gruppen. Hr Tugushev søker bare det som er rettmessig hans. Spredning av falske rykter om Tugushev er en del av forsøket på å hindre ham i å håndheve sine juridiske rettigheter.»

Fiskeribladet gjør oppmerksom på at vi har valgt å ta bort Roths påstander om hvem som står bak svertekampanjen på Facebook etter tilbakemeldinger vi har mottatt.