Hun er utdannet marinbiolog og kommer fra Miljødirektoratet, melder Fiskarlaget. Hun har også jobbet i Salt Lofoten med ansvar for blant annet forvaltningsplaner og prosjekt knyttet til mikroplast.

Dette skal hun jobbe med fremover:

  • Saker knyttet til petroleumsvirksomheten hvor fokus er å ivareta fiskeriinteressene
  • Helhetlige forvaltningsplaner av norske havområder
  • Sameksistens mellom fiske og annen virksomhet på sjøen, som havvind og kabler.
  • Marin forsøpling, tap av fiskeredskaper, miljøkrav, avfall,
  • Forvaltning av tang og tare.

Havet og næringene

- Det blir spennende å bli kjent med en stor og viktig næring fra innsiden. Jeg har bred bakgrunn fra både miljøforvaltningen og har for eksempel også jobbet med saker knyttet til bruk av havarealer for næringsvirksomhet. Dette er kompetanse og erfaring jeg tror kan være relevant også for å fremme fiskernes sak og synspunkter, sier Arvnes i meldingen.

Generalsekretær Sverre Johansen mener laget nyeste medarbeider vil tilføre dem spisskompetanse på en rekke områder.

Internasjonal erfaring

– Arealbruk og havmiljø er svært sentrale saker, og det er viktig at Fiskarlaget har kapasitet og kompetanse til å følge opp dette fagområdet på en god måte. Og - ikke minst vil vi dra nytte av at Maria har bred internasjonal erfaring, sier han i meldingen.

Arvsnes har blant annet hatt koordineringsansvar for flere prosjekter i det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland. Hun har vært norsk delegasjonsleder i arbeidsgruppen «Conservation of Arctic Flora and Fauna» under Arktisk råd. Hun har også vært norsk representant i ekspertgruppen for Circumpolar Biodiversity Monitoring Program.

Denne gruppen arbeider med en overvåkingsplan på biologisk mangfold i kystfarvann.