Det viser en ny rapport laget av Høgskolen i Innlandet for Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) inviterer til innspillsmøte med partene i næringen for å diskutere rapporten og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi, skriver departementet i en pressemelding.

Høgskolen i Innlandet har kartlagt status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring. Rapporten presenterer nåsituasjonen og historisk utvikling for mangfold og kjønnslikestilling i næringen og belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen. Den vurderer også samfunnsøkonomiske effekter av økt mangfold og kjønnslikestilling, står det i pressemeldingen.

Departementet oppsummer noen sentrale funn i studien slik:

  • Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11 prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21 prosent.
  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftssegmentet er det betydelig mindre forskjeller. Utover dette ser det ikke ut til å være noe tydelig mønster i lønnsforskjeller mellom skip og land eller mellom segmenter.
  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på cirka 20 prosent innen universitets- og høyskolesektoren, men store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.