Organisasjonen hadde landsstyremøte denne uken, og Fiskeribladet kjenner til at det er spilt inn et konkret forslag om å utvide styret med to representanter, øremerket kvinner.

Initiativtakerne mener at styret burde arrangere et ekstraordinært landsmøte for å få på plass bedre representasjon. Dette innspillet ble ikke vedtatt.

Dermed styrer mennene alene frem til høsten 2023.

– Det har blitt diskutert mange ulike forslag for å sikre representasjon av kvinnelige tillitsvalgte i landsstyret, herunder en utvidelse av landsstyret, sier generalsekretær Sverre Johansen i en epost til Fiskeribladet.

Ingen kvinner innstilt

Da landsmøtet i Norges Fiskarlag gikk av stabelen i november, ble ingen kvinner innstilt på fast plass i landsstyret. Et benkeforslag fra Samarbeidsrådet Nord om å innstille Mari-Ann Johansen fikk ikke flertall.

Siden den tid har det vært jobbet for å få flere kvinner inn i både landsstyret og fylkeslagene.

I desember ble det arrangert et seminar for kvinner i næringen, i Oslo. Seminaret skulle følge opp de nye likestillingsstrategiene i Fiskarlaget – blant annet hvordan man skal klare å få kvinner til å engasjere seg.

Generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag (arkiv) Foto: Julie Arntsen

En av arbeidsgruppene på seminaret skal ha fremmet et skriftlig forslag som samtlige i denne gruppa skal ha stilt seg bak. Forslaget gikk konkret ut på å øke antallet representanter i Norges Fiskarlags landsstyre fra dagens 14 representanter, til 16. De to nye plassene skulle øremerkes kvinner, for å sikre en viss representasjon i det mannstunge styret.

Flere i og rundt Fiskarlaget forventet at dette forslaget ville komme på sakslisten til landsstyremøtet 8.–9. februar. Det gjorde det ikke.

Mener de er tydelige

I en pressemelding torsdag skriver generalsekretær Sverre Johansen at man har diskutert hvordan organisasjonen kan sikre et større mangfold til de styrende organer internt i Norges Fiskarlag, og at det er nødvendig med flere tiltak.

Generalsekretæren sier videre at landsstyret har gjort et vedtak som peker i «en tydelig retning».

«I vedtaket understrekes betydningen av at hele organisasjonen, både med medlemslag og lokallag, tar denne utfordringen på alvor, og at det rekrutteres tillitsvalgte av begge kjønn, av ulik alder og fra forskjellige fartøy- og redskapsgrupper. Det pekes spesielt på at valgnemndene har et særskilt ansvar for å følge opp dette» i forkant av de kommende årsmøtene.

Det tilrås også endringer i vedtektene for å sikre at begge kjønn er representert i landsstyret og på landsmøtet. Dette kan ifølge generalsekretæren bare gjøres på ordinært landsmøte i 2023 – altså om et og et halvt år.

Kvinner var tema

Fiskeribladet har bedt Sverre Johansen om en kommentar. Han svarer kun på epost.

– Vi er kjent med at det skal ha blitt fremmet et skriftlig forslag om å øke antallet representanter i Norges Fiskarlags landsstyre fra 14 til 16, og at de to ekstra plassene skal øremerkes kvinner. Var dette på landsstyremøtets dagsorden?

– Dette var også tema på landsstyremøtet denne uka, sier generalsekretæren.

– Trenger dere å vente et og et halvt år med å behandle dette? Hva med å gjøre en vedtektsendring i et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med landsstyremøtet som nettopp ble avholdt?

– En utvidelse av landsstyret forutsetter endring av vedtektene, og disse kan bare endres på ordinært landsmøte. Første mulighet til å endre vedtektene er på landsmøtet i 2023, sier Johansen.

Ønsker mangfold

Landsstyret skal da gå inn for å foreslå endringer av vedtektene for å sikre større mangfold representasjon fra begge kjønn. Det skal foreløpig ikke ha kommet konkrete forslag til vedtektsendringer fra medlemslagene.

– Er ikke det som kom i pressemeldingen bare ord? Det virker ullent og defensivt.

– Landsstyret har nå gitt et svært tydelig signal til de årsmøtene som skal avholdes i år om å vektlegge mangfold og kvinnerepresentasjon, og dette er et område Fiskarlaget prioriterer høyt, skriver generalsekretæren.