I en pressemelding fra regjeringen kommer det fram at bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett økes med fem millioner kroner til arbeidet mot alvorlig miljøkriminalitet.

Se også: Dette er grunnen til at fiskerikriminalitet går under radaren

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier det er viktig å styrke innsatsen som også er i tråd med Hurdalsplattformen.

– Fiskerikriminalitet er å stjele av fellesskapets ressurser, og er en problematikk vi setter høyt på dagsorden. I tillegg medfører det en konkurransevridning som rammer dem som driver lovlig, opplyser Skjæran i pressemeldingen.

Myndigheten er nå midt i en stor reform av fiskerikontrollen i fjor ble en egen fiskerikriminalitetsseksjon i Nærings- og fiskeridepartementet opprettet og denne har ansvaret for å følge opp reformen på departementsnivå.

Eget fag på Politihøgskolen

Fiskeribladet har tidligere skrevet om at etterforskning av fiskerikriminalitet nå har blitt et eget fag på Politihøgskolen der politi- og påtalemyndigheten lærer den grunnleggende kompetansen som trengs for å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet i fiskerinæringen.

Kathrine Kannelønning som er ansvarlig for faget fortalte at for å kunne fastslå at det foreligger et straffbart brudd på fiskerilovgivningen, så må det bevises ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at noen har handlet i strid med lovens krav.

– Dette er straffelovens strenge beviskrav. Og det er politi- og påtalemyndigheten som har bevisbyrden. uttalte hun til Fiskeribladet.

Dette er verktøyene

Reformen består av fire hovedområder som skal få ned fiskerikriminaliteten.

1. Den kommende stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet
Vil omfatte fiskerikriminalitet. Forslaget om styrkning av Økokrims innsats på dette feltet er tiltak som lanseres allerede nå.

2. Digitalisering og dokumentasjon
Det er et mål å etablere et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskerinæring slik at uttaket av fellesskapets ressurser blir registrert på en korrekt måte.

3. En mer effektiv ressurskontroll
Omorganiseringen av Fiskeridirektoratet i 2022 var et tiltak for blant annet å effektivisere og styrke fiskerikontrollen

4. Gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd
Fiskerikontrollutvalget foreslo en gjennomgang av reaksjonsapparatet ved lovbrudd i fiskerinæringen. Dette har departementet til vurdering.

Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skattetaten aksjonerte tirsdag 21. mars mot Karlsøybruket, eid av Fjordlaks AS, i Vannavalen på Vannøy i Karlsøy kommune. Saken er ikke avgjort og det er ikke tatt ut tiltale mot verken personer eller virksomheter i forbindelse med den storaksjonen. Foto: Privat

Øker samarbeid på tvers

Jusis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og flere andre departement arbeider nå sammen i en arbeidsgruppe for en ny stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet. Meldingen vil også inneholde tiltak mot fiskerikriminalitet hvor økt tverretatlig samarbeid er viktig dersom man skal lykkes i kampen mot denne type kriminalitet.

Ifølge fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) er det også et mål at hele verdikjeden for ressursuttaket av fisk skal automatiseres i nært samarbeid mellom forvaltningen og næringen. Departementet har nå til vurdering etablering av et offentlig privat samarbeid (OPS) for fiskeri, står det i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Vil gjøre det lettere for politiet

– Gjennom nye teknologiske løsninger og verifiserbare datasystemer kan vi sikre et korrekt ressuruttak som bidrar til bærekraftig fiskeriforvaltning. Politiet har også etterlyst bedre dokumentasjonssystemer i fiskerinæringen som kan brukes i deres arbeid, sier Bjørnar Skjæran i pressemeldingen.