Siri Granum Carson, direktør NTNU Havrom, hadde samlet et