Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ba Fiskeridirektoratet i april om å gjennomføre en kort høring om å fjerne unntakene som gir fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen og å gå i dialog med næringen om opprettelse av lokale forskrifter om havdeling.

Formålet med bestillingen fra departementet var å redusere muligheten for havkonflikt og tilrettelegge for at den minste flåten sikres tilgang til kystnære områder hvor det fortsatt er god tilgang på torsk.

Direktoratet har levert sin tilrådning

Fiskeridirektoratet har fått høringsinnspill fra Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget, Sametinget, Pelagisk Forening, Sjømat Norge, Bivdu, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening. På bakgrunn av innspillene fra fiskerinæringen har direktoratet nå levert sin tilrådning til departementet.

Der viser direktoratet til at det har vært god aktivitet i torskefisket etter påske, også i den mindre kystflåten, blant annet med et høyt antall fartøy i Breivikfjorden - og at fisket så langt har foregått uten nevneverdig konfliktsituasjoner. Dette betyr ikke at konflikter ikke vil kunne oppstå fremover, påpeker direktoratet.

Men - de viser til at et forbud mot at fartøy over 21 meter fisker innenfor grunnlinjen i statistikkområde 3 og 4 ut juni, vil ramme nokså bredt. Videre påpeker direktoratet at statistikk fra de foregående årene viser at det vanligvis fiskes lite torsk innenfor grunnlinjen av denne fartøygruppen fra mai og ut året.

Bruk av aktsomhetsområder

Fiskeridirektoratet har tidligere brukt aktsomhetsområder bl.a. for å dele felt mellom ulike redskapsgrupper i Lofoten - og mener dette også kan brukes i områder hvor det oppstår behov for å legge føringer på aktiviteten til store og små fartøy.

«Om nødvendig kan det også fastsettes lokale reguleringer om havdeling dersom bruk av henstillingsområder ikke er tilstrekkelig. Fordelen med disse virkemidlene er at det er mer målrettet enn et generelt forbud mot å fiske innenfor fjordlinjene. Ulempen er at det gir mer usikkerhet om hvordan kystnære felt blir regulert, og at det nødvendigvis vil måtte gå noe tid med til å få fastsatt et aktsomhetsområde eller en lokal regulering», skriver direktoratet i sin tilrådning til departementet

Støtter lokale reguleringer

Fiskeridirektoratet mener lokale tiltak i form av aktsomhetsområder eller lokale reguleringer er bedre enn et generelt forbud dersom hensikten er å avbøte et akutt problem.

«En mer varig løsning vil best kunne vurderes i en større gjennomgang av regelverket frem mot 2022. Dersom departementet konkluderer med at unntakene for fartøy over 21 meter skal fjernes, mener Fiskeridirektoratet at det ikke vil være behov for lokale tiltak for å sikre den mindre kystflåtens tilgang til arealer i torskefisket fremover. Hvis unntakene blir stående, vil Fiskeridirektoratet vurdere slike tiltak dersom behovet oppstår i løpet av sesongen», heter det i tilrådningen til departementet.