Mange har ventet lenge i spenning på de nye «spillereglene» i snøkrabbefisket.

Fredag formiddag la Fiskeridirektoratet ut sine forslag på høring.

Der ber de nå fiskerinæringen om innspill på tre ulike måter å begrense deltakelsen i fangsten på:

 • Lukking basert på deltakelse ett av årene 2020, 2021 og innen 16. mai 2022, eventuelt basert på deltakelse i to av de nevnte årene.
 • Delvis lukking, hvor totalkvoten deles mellom en åpen og lukket gruppe med kvalifiseringskrav for lukket gruppe.
 • Påmeldingsordning, med fartøykvoter og siste utseilingsdato før refordeling.

Direktoratet mener selv at lukkingen bør begrense deltakelsen mest mulig.

Økende interesse

Interessen for snøkrabben har vært økende de siste ti årene. Fra tre fartøy og en fangstverdi på 3,2 millioner kroner i 2013, til 32 fartøy og en fangstverdi på 617 millioner i fjor.

 • Totalt har 54 ulike fartøy deltatt disse årene, men kun 14 har vært med mer enn to år.
 • De siste tre årene er det 25 fartøy som har vært med ett av årene. Kun ni har vært med alle tre.

Mange fartøy har posisjonert seg etter at det ble snakk om lukking av fisket. I år kom stoppsignalet allerede først i april, da kvoten på 7790 tonn var oppfisket.

Fiskeridirektoratet mener det er god grunn til å nå begrense deltakelsen.

«Fangsten av snøkrabbe er i dag åpent med olympisk gjennomføring av fangsten. For mange deltakere kan dette gi økt sikkerhetsrisiko og større risiko for brukskollisjoner på feltet. Dette kan igjen medføre dårligere kvalitet på fangsten, kortere sesong for landindustrien og dårligere markedsvilkår», heter det i høringsnotatet.

Vil begrense mest mulig

Fiskeridirektoratet foreslår to alternative måter å lukke deltakelsen på, basert på fangstaktivitet i årene 2020, 2021 og innen 16. mai 2022: Enten krav om deltakelse ett av årene, eller to av dem.

Antall fartøy som vil oppfylle kravene varierer etter hvor mye fartøyene må ha fangstet og levert for å være med. Direktoratet bruker ett tonn, fem tonn og 10 tonn i sine eksempler.

 • Hvis kravet skal være deltakelse ett av de tre siste årene, vil mellom 17 og 27 fartøy oppfylle dem, alt etter kvantumskrav.
 • Hvis lukkinga baserer seg på deltakelse i to av årene, vil 10 fartøy oppfylle kravene uansett kvantumskrav.

«Etter Fiskeridirektoratets oppfatning bør lukkingen i størst mulig grad begrense deltakelsen. Fiskeridirektoratet vil derfor anbefale alternativet til hovedregel hvor det stilles krav om deltakelse i to av årene i perioden 2020, 2021 og 2022 innen 16. mai hvoretter det for hvert av de to årene må være levert mer enn 10 tonn», skriver direktoratet i høringsnotatet.

Krav til fangstkvantum vil ha betydning for noen eiere med fartøy som har hatt solid deltakelse tidligere, men ikke de siste tre årene.

Fiskeridirektoratet mener derfor at det bør vurderes særordninger for noen fartøy. Dette bør også gjelde for de som har gjort investeringer i fartøy før skjæringsdatoen 16. mai 2022. Anskaffelse av teiner mener direktoratet ikke er en tilstrekkelig investering.

Vil gi industrien kvoter

Fiskeridirektoratet ber også om innspill på følgende forslag:

 • Om investeringer i utstyr og fartøy før skjæringsdatoen bør danne grunnlag for deltakelse i en eventuell lukket gruppe.
 • Reduksjon i antall teiner per fartøy fra 9000 til 6000.
 • Utvidelse av fredningsperiode fra 1. juli til 31. desember.
 • Et regelverk som legger mer til rette for samarbeid mellom sjø- og landindustri for levering av levendefanget snøkrabbe.
 • At en prosentandel av totalkvoten forbeholdes landindustrien, og at det utlyses særlige tillatelser for dette.