Onsdag var Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) klar med neste års regulering av kongekrabben i kvoteregulert område. Årets spilleregler blir i stor grad videreført, men med noen endringer.

Fredningsperioden utvides med én måned, ilandføringsvederlaget fjernes og bifangstprosenten i fisket med bunngarn og line reduseres fra tre til to prosent (se faktaboks).

Som varslet får krabbefiskerne også en dramatisk kvotenedgang neste år.

Om reguleringene
  • Det er fastsatt en totalkvote for hannkrabber på 966 tonn.
  • Det er fastsatt en totalkvote for hunnkrabber på 60 tonn.
  • Av totalkvoten hannkrabber er det avsatt 15 prosent til skadd krabbe.
  • Fredningsperioden er utvidet med en måned til også å gjelde i mars måned.
  • Tillatt bifangst for fiske med bunngarn eller bunnline blir redusert fra 3 prosent til 2 prosent i 2024.
  • Ilandføringsvederlag for kongekrabbe bortfaller.
  • Omsetningskravet på 200 000 kr for full kongekrabbekvote blir videreført i 2024.
Kilde: Regjeringen

– Kraftig reduksjon

Totalkvoten for 2024 er fastsatt til 966 tonn hannkrabber og 60 tonn hunnkrabber i 2024. Til sammenligning var den på 2137 tonn hannkrabber og 120 tonn hunnkrabber i 2023.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth uttaler at kongekrabben i har bidratt til stor verdiskaping i Øst-Finnmark og ringvirkninger utover landsdelen i mange år.

– Vi ser en kraftig reduksjon i totalkvoten i år sammenlignet med de seneste årene, fordi bestanden blir vurdert å være mindre i størrelse enn før. Samtidig må vi understreke at bestanden fremdeles er innenfor forvaltningsmålet.

Endringene som skjer i reguleringen blir gjort for å ivareta bestanden og verdiskapingen, melder Myrseth.

Varsler grundig vurdering

Nærings- og fiskeridepartementet trekker i pressemeldingen frem at kvotemodellen for kongekrabbe har vært omdiskutert helt siden den ble innført.

Regjeringen mener at den har ikke virket etter hensikten, blant annet fordi det har blitt åpnet for flere deltakere i fangsten og trinnene i modellen ikke har blitt justert slik intensjonen med modellen var. Derfor foreslo også Fiskeridirektoratet endringer tidligere i høst, blant annet med økning i omsetningskravet.

– Jeg har besluttet at det ikke skal gjøres endringer nå, men at vi skal ta med oss innspillene i høringen og ta en grundig vurdering av hele modellen før vi foreslår endringer. Omsetningskravet blir derfor videreført på samme nivå i 2024 som tidligere år, sier fiskeri- og havministeren.

Fiskeribladet har tidligere i år omtalt at mange fiskere var kritisk til at direktoratet tidligere foreslo å doble omsetningskravet. I slutten av november ble det klart at Fiskeridirektoratet snudde etter kritikk fra flere hold.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth varsler gjennomgang av kvotemodellen for kongekrabbe. Foto: Lisa Norøen, Nærings- og fiskeridepartementet

Reduserer alle avsetninger

I 2024 er det også avsatt 1 tonn hannkrabbe til fritidsfiske, 5 tonn til forsking og 10 tonn til turistfiske- og reiselivsbedrifter, og dessuten 70 tonn til bifangst i fiske med bunngarn og bunnline. I tillegg er det satt av 10 tonn til videreføring av ungdomsfangstordningen.

Avsetningen til bifangstordningen av kongekrabbe for fiske med bunngarn og bunnline blir redusert fra 3 prosent til 2 prosent. Det er i tillegg vedtatt en maks kvote på 1,5 tonn per fartøy innenfor denne ordningen.

Mars og april måned blir stengt for fangst av kongekrabbe av hensyn til kongekrabbens skallskifte, men aktivitet fra reiselivsbedrifter er unntatt fordi det skjer i avgrenset omfang. Det er i tillegg vedtatt kortvarige perioder med stenging for å legge til rette for forskingstokt i og utenfor det kvoteregulerte området. Også her er aktivitet fra reiselivsbedrifter gjort unntak for.

– En kraftig nedgang i kvoterådet medfører at det er naturlig å redusere alle avsetninger, uttaler Myrseth.