I en fiskerimelding opplyser fiskeridirektøren at det er besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Direktoratet opplyser at maksimalkvotene er fastsatt til:

  • Torsketrålere 1 160 tonn pr. kvotefaktor
  • Seitrålerne 535 tonn pr. kvotefaktor
  • Konvensjonelle havfiskefartøy 370 tonn pr. kvotefaktor

Direktoratet minner om at fiske på maksimalkvotetilleggene kan bli stoppet på kort varsel. Beslutningen har virkning fra og med i dag.