Under Fiskeridirektoratets oversikt over J-meldinger (fiskerimeldinger), er det nå lagt ut en rekke kommende reguleringer for neste års fiskerier, som alle trer i kraft fra 1. januar 2024.

Under gir Fiskeribladet deg en fortløpende oversikt over de viktigste reguleringene etter hvert som de er klare.

Pelagiske arter

NVG-sild:

Reguleringen av fisket etter NVG-sild for 2024 er fastsatt. Kyststatene ble i høst enige om en totalkvote på nvg-sild, på 390.000 tonn. Norge har vedtatt en andel på 65,6 prosent av totalkvoten. For Norge sin del utgjør dette 255.846,5 tonn av totalkvoten.

Hele reguleringen finner du nå hos Fiskeridirektoratet.

Makrell:

Reguleringen av fisket etter makrell er fastsatt med en midlertidig kvote på 100.000 tonn på grunn av manglende enighet mellom kyststatene. Det er fastsatt en totalkvote på 739.386 tonn for 2024, men det er ikke enighet om hvordan denne skal fordeles.

I 2023 kom de endelige kvotene for norske fartøy først 13. juni.

Kvotesamarbeidsordning for kystfartøy i lukket gruppe videreføres.

Her finner du hele reguleringen.

Reguleringen for hestmakrell er også klar.

Lodde:

Fra og med 23. januar kan det fiskes inntil 117.300 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard.

Av dette får kystfartøygruppen 18.768 tonn, trålfartøy 14.076 tonn og ringnotfartøy 84.456 tonn.

Les hele reguleringen her.

Øyepål:

Norske fartøy kan fiske inntil 10.292 tonn øyepål mellom 1. april og 31. oktober.

Les hele reguleringen her.

Vassild:

Det er satt en vassildkvote på 10.000 tonn i 2024.

Hele reguleringen finner du her.

I tillegg finner du forskriften for bytte av vassildkvote for fartøy med tråltillatelse for 2024 og 2025 her.

Hvitfisk

Brosme og lange:

I fjor ble det for første gang satt totalkvoter i fisket etter brosme og lange. I år har myndighetene fordelt kvoten mellom havfiskeflåten og kystfiskeflåten. Førstnevnte får fiske 5090 tonn brosme og 3987 tonn lange, kystflåten får fiske 2981 tonn brosme og 4613 tonn lange.

Nærings- og fiskeridepartementet forklarer reguleringen nærmere i denne pressemeldingen.

Les hele reguleringen her.

Snabeluer i nord:

Neste år kan det fiskes 46.418 tonn snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann.

Les hele reguleringen her.

Sei i Nordsjøen og Skagerak:

Det kan fiskes 35.021 tonn sei utenfor grunnlinjen i 2024. Av dette kan 18.000 tonn fiskes i britisk sone i Nordsjøen, og 28.937 i EU-sonen i Nordsjøen og Skagerak.

Les hele reguleringen her.

Fiskevernsonen:

Flere reguleringer for fiskevernsonen ved Svalbard er klar:

Andre fiskerier

Snøkrabbe:

Fangsten etter snøkrabben lukkes ikke før 2025, men det gjøres et par justeringer i neste års regulering. Fredningstiden utvides og antall teiner det kan fiskes med nedjusteres fra 9000 til 8000. Les hele reguleringen her.

Kongekrabbe:

Som varslet får krabbefiskerne en dramatisk kvotenedgang neste år.

Totalkvoten for 2024 er fastsatt til 966 tonn hannkrabber og 60 tonn hunnkrabber i 2024. Til sammenligning var den på 2137 tonn hannkrabber og 120 tonn hunnkrabber i 2023.

Fiskeri- og havministeren varslet nylig at dagens omsetningskrav videreføres, men at regjeringen skal ta en grundig vurdering av hele kongekrabbemodellen.

Reguleringen for kongekrabbe, finner du her.

Rognkjeks:

Det kan fiskes rognkjeks tilsvarende 7500 kilo rognkjeksrogn i 2024. 1 kilo tilvirket rogn avregnes som 1,2 kilo av kvoten. I Nordland, Troms og i Finnmark vest for 26°Ø, er fisket åpent mellom 1. januar og 20. juni. I Finnmark øst for dette, kan det fiskes til 10. september.

Les hele reguleringen her.

Raudåte:

Reguleringen videreføres i all hovedsak. I 2023 ble det nesten ikke landet raudåte. Tillatelsene gitt til aktive fiskere har frist for oppstart i 2024, og vil utgå ved passivitet dersom ikke det landes fangst innen fastsatt frist, har Fiskeridirektoratet meldt. Disse blir innkalt til møte på nyåret.

Les hele reguleringen her.