Det melder Nærings- og fiskeridepartementet mandag. I meldingen fra departementet står det at:

«Dagens ferskfiskordning har hatt flere utilsiktede effekter. Blant annet fiskes det småhyse på sommeren for å utløse bonus på torsk. Disse hyselandingene er ofte av så dårlig kvalitet at de går til oppmaling».

Bearbeidingsutvalget som overleverte sin rapport i 2022, mente at det bør stilles særskilte krav til kvaliteten på råstoffet som utløser ferskfiskbonus for å gjøre ordningen mer bærekraftig og bedre tilpasset sjømatindustrien.

– I kvotemeldingen sier vi at vi skal vurdere endringer i ferskfiskordningen, deriblant om det skal innføres et krav om at artene som inngår i ordningen må gå til humant konsum. Rapporten gir oss nå et grunnlag for å vurdere hvordan ordningen skal innrettes, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

– Vanskelig å få i både pose og sekk

I rapporten skriver Nofima:

«Et uttak av kysttorsk ved et høstfiske der torsk inngår vil, etter vår mening, være til stede uansett innretning på ordninger som forsøker å få økt råstofftilgang til fiskeindustrien i andre halvår: Det er vanskelig å få i både pose og sekk.»

Som Fiskeribladet skriver mandag, mener forskerne at de nye kysttorsk-tiltakene vil ha best effekt om fiskerne svarer med å begrense fisket om høsten. Samtidig premieres fiskerne i dag med torskebonus om de holder aktiviteten i gang på nettopp denne tiden av året.

Omdiskutert

Intensjonen med ferskfiskordningen er å flytte kvantum fra vintersesongen og forskyve landingene utover året. Det innebærer at sjømatindustrien i områder hvor torsk er tilgjengelig utenfor sesongen høster en gevinst på bekostning av industrien i områder der fisken er tilgjengelig i sesongen. På grunn av disse fordelingseffektene er ordningen omdiskutert.

Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt torskekvote.

Departementet peker på at rapporten vurderer også andre justeringer av ordningen som kan sikre at industrien får økt tilgang til ferskt råstoff av god kvalitet utenom sesong.

Forslagene fra rapporten skal etter planen følges opp i det ordinære løpet i reguleringsmøtet hos Fiskeridirektoratet til høsten.